DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU. Informacje o środowisku Polska

Fot.: sxc.hu Fot.: sxc.hu
1. Obowiązek raportowania

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (Dz. Urz.
WE L 41 z 14.02.2003, str. 26: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375), dalej: dyrektywa, państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przygotowania raportów na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem dyrektywy.

Raporty takie mają być przygotowane najpóźniej do 14 lutego 2009 r., czyli cztery lata po dniu do jakiego państwa miały obowiązek transponować dyrektywę. Raporty te mają być przedłożone Komisji Europejskiej najpóźniej do 14 sierpnia 2009 roku.

Raporty ze stosowania dyrektywy mają służyć zebraniu informacji na temat skuteczności i prawidłowości implementacji dyrektywy, a także zidentyfikowaniu problemów, na jakie napotykają państwa członkowskie przy jej interpretacji i stosowaniu, co z kolei może dać impuls do rozważenia wprowadzenia ewentualnych zmian w dyrektywie.

Na podstawie doświadczeń zdobytych i przedstawionych przez państwa, a także biorąc pod uwagę postępy w dziedzinie teleinformatyki i technologii elektronicznej, Komisja Europejska ma obowiązek przygotowania raportu dla Parlamentu
1. Obowiązek raportowania
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. W raporcie tym Komisja może też przedstawić propozycje zmian, które uzna za właściwe.

W celu ułatwienia przygotowania raportów ze stosowania dyrektywy Komisja miała obowiązek przygotowania i przedstawienia państwom członkowskim - do 14 lutego 2004 r. - dokumentu informującego, w jaki sposób raporty powinny być sporządzane.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy