Definicja pojęcia:

klasy bonitacyjne gleb

Klasy bonitacyjne gleb - szacunkowe określenie możliwości produkcyjnych danej gleby uzyskuje się przez zaliczenie jej do odpowiedniego przedziału umownej skali bonitacji gleby.

Grunty pod lasami dzieli się na 6 klas bonitacyjnych.

Zasadnicze znaczenie w klasyfikacji gruntów pod lasami ma kompleks czynników przyrodniczych towarzyszących roślinności drzewiastej oraz wpływających na rodzaj i dynamikę jej rozwoju. Gleba w klasyfikacji pod lasami stanowi tylko jeden z czynników warunkujących zaliczenie danego użytku do określonej klasy bonitacyjnej.

Ze względu na rzeźbę terenu, która wywiera istotny wpływ na kształtowanie się siedliska leśnego, w bonitacji gleb pod lasami wyróżnia się w każdej klasie 3 grupy gleb:

  • gleby terenów równinnych (nizinnych i wyżynnych),
  • gleby terenów współczesnych tarasów rzecznych
  • gleby terenów górzystych.

W ramach tych grup zachowany jest podział gleb na typy i gatunki z podaniem siedliska leśnego charakterystycznego dla poszczególnych gatunków gleb.

Do klasy I zalicza się gleby tworzące siedliska lasu świeżego, lasu wilgotnego, olsu jesionowego, lasu łęgowego i lasu górskiego.

Do VI klasy bonitacyjnej należą gleby tworzące typ siedliskowy bór suchy i bór bagienny.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy