Definicja terminu :

dekompozycja

,

mineralizacja

proces rozkładu substancji organicznych na proste związki mineralne (głównie dwutlenek węgla, wodę, amoniak, azotany, fosforany, siarczany) z jednoczesnym uwolnieniem energii, dokonany przez drobnoustroje (reducenty).


Proces ten przebiega w warunkach tlenowych i beztlenowych. W warunkach tlenowych zachodzi proces utlenienia substancji organicznych z udziałem mikroorganizmów, którego produktem finalnym są następujące proste związki mineralne: siarczany, azotany, fosforany. Z kolei w warunkach beztlenowych zachodzą procesy redukcji związków organicznych, których końcowymi produktami są toksyczne związki, np. siarkowodór, amoniak, kwas ortofosforowy.


Mineralizacja może przebiegać wieloetapowo, np. mineralizacja białka przebiega w czterech fazach: rozszczepienie białek, uwolnienie poszczególnych aminokwasów, uwolnienie prostych związków amonowych, powstanie azotanów.


Mineralizacja umożliwia wielokrotne wykorzystanie przez rośliny mineralnych składników pokarmowych pochodzących ze szczątków obumarłych organizmów.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy