Definicja pojęcia:

oddychanie tlenowe

Oddychanie tlenowe - proces utleniania (głównie cukrów, białek i tłuszczów) pod wpływem enzymów, podczas którego powstają produkty finalne: dwutlenek węgla i woda oraz uwalniana jest energia. Oddychanie tlenowe jest wielostopniowym procesem redoks, w którym wodór jest przenoszony z glukozy na tlen. Glukoza jest utleniana, natomiast tlen ulega redukcji. Uproszczona reakcja ma następujący przebieg: C6H12O6 + 6O2 + 6H2Orightarrow 6CO2 + 12H2O +energia (ATP). Energia potencjalna elektronów atomów wodoru jest wykorzystywana do syntezy ATP. Proces utleniania glukozy jest jednak bardzo złożony i wyróżnia się cztery jej etapy w procesie oddychania tlenowego: glikoliza (rozkład glukozy na dwie cząsteczki pirogronianu i powstanie NADH i ATP; każda reakcja w procesie glikolizy jest katalizowana przez specyficzny enzym), tworzenie acetylo-CoA (utlenienie pirogranianu do dwuwęglowej cząsteczki octanu, który łączy się z koenzymem A i tworzy acetyl-CoA, a przy tym zostaje uwolniony dwutlenek węgla i NADH), cykl kwasu cytrynowego (ciąg reakcji, podczas których grupa acetylowa z acetylu-CoA jest degradowana do CO2 i uwalnia się wodór), system transportu elektronów i chemiosmoza.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy