Definicja terminu :

odpady

nieprzydatne przedmioty i substancje stałe związane z działalnością gospodarczą lub bytowaniem człowieka, które są uciążliwe dla środowiska. Problemy związane z ochroną środowiska przed odpadami reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) - p.z. 2. Nakłada ona obowiązek stosowania procesów technicznych zapewniających minimalizację powstawania odpadów. Składowane odpady powodują skażenie powietrza głównie bakteriami (np. typu Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella itp.) o stężeniu 102-109 JTK/m3 (jednostek tworzących kolonie), pleśniami (np. Aspergillus flavus, Penicillium itp.), lotnymi substancjami wydzielającymi się w wyniku rozkładu odpadów, np. aldehydami, różnymi alkoholami (np. etanol, propanol), estrami kwasów karboksylowych (np. maślan etylu, octan propylu), rozpuszczalnikami (np. benzen, toluen i ksylen) itd. oraz licznymi wirusami. Proces rozkładu substancji zawartych w odpadach powoduje wydzielenie wody, która w połączeniu z wodami opadowymi zbiera się na dnie złoża odpadów i tworzy tzw. odcieki. Takie odcieki zawierają pozostałości substancji organicznych, np. jony NO3, Cl, SO4, PO4, metale ciężkie (chrom, kadm, ołów, rtęć, nikiel, arsen), substancje chloroorganiczne i wiele innych niebezpiecznych zanieczyszczeń, np. chorobotwórcze bakterie. Brak szczelnej warstwy izolacyjnej na dnie złoża odpadów prowadzi do zanieczyszczenia wód podskórnych i głębinowych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy