Definicja terminu :

adsorpcja

Podstawowy proces fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decydujący o ich składzie chemicznym. Polega na gromadzeniu się na powierzchni minerałów lub cząstek koloidalnych (→ adsorbentów) substancji rozpuszczonych w wodzie → adsorbatów. Przebieg a. jest uzależniony głównie od stężenia i energii cząsteczek adsorbatu, właściwości i rozdrobnienia adsorbenta oraz warunków środowiska (pH, Eh, temperatury, ciśnienia, mineralizacji wody itp.). Jeśli siły wiążące cząsteczki adsobatu i adsorbenta są siłami międzyczastęczkowymi van der Waalsa, występuje → a. fizyczna, jeśli występują powierzchniowe połączenia chemiczne, proces ma charakter → a. chemicznej, nazywanej też aktywowaną. W wodach podziemnych w klimacie umiarkowanym dominują procesy adsorpcji kationów, w wilgotnych tropikach szerzej występuje adsorpcja anionów. → Sorpcja.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy