Definicja pojęcia:

prowincja hydrogeologiczna

Prowincja hydrogeologiczna - taksonomiczna jednostka hydrogeologiczna, w → regionalizacji hydrogeologicznej nadrzędna w stosunku do innych jednostek. Definiowana jest różnie przez różnych autorów. B. Paczyński (Malinowski red., 1976) wydziela dwie prowincje: północną kenozoiczną i południową mezozoiczną i definiuje p.h. jako „obszar obejmujący zespół zbiorników wód podziemnych zwykłych charakteryzujących się podobnymi cechami genetycznymi, wykształceniem oraz udziałem zasobowym poziomów użytkowych”. W podziale z1995 r. (Paczyński, 1995) zrezygnowano z podziału na p.h., wyróżniono natomiast cztery makroregiony: północno-wschodni, północno-zachodni, centralny i południowy. A.S. Kleczkowski (1990a) opierając się na kryteriach hydrostrukturalnych, morfologicznych, hydrograficznych oraz wodonośności utworów czwartorzędowych dzieli Polskę na dwie p.h.:górsko-wyżynną i nizinną. W górsko-wyżynnej wyróżnia: masywy, niecki, monokliny, a także nałożone na nie lokalne zbiorniki dolinne. W nizinnej pasma głównych zbiorników czwartorzędowych oraz niżej leżące zbiorniki w utworach starszych, nazywając je subnieckami lub →subzbiornikami wód podziemnych. → Regionalizacja hydrogeologiczna.[TB i DM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy