Definicja terminu :

Ujęcie infiltracyjne

Ujęcie umożliwiające wydobywanie wód podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy ujęcia). Infiltracja wymuszona to →infiltracja brzegowa. Infiltracja sztuczna wykorzystuje baseny lub stawy nawadniające, studnie chłonne, drenaże chłonne. → Ujęcie wód podziemnych.[AK]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Wybór wg alfabetu:
Pasaż zakupowy