REGULAMIN FORUM EKOLOGIA.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum na Portalu Ekologia.pl, do którego wyłączne prawa przysługują:

LEADMET RECYKLING Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Josepha Conrada 30
01-922 Warszawa

§ 1

Definicje:

 1. Regulamin - zbiór zasad określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Forum - miejsce do dyskusji składające się z wątków(tematów), które zbudowane są z postów. Wątki umieszczane są w działach.
 3. Moderator - osoba dbająca o treści zawarte na Forum. Ma uprawnienia do przenoszenia, kasowania, skracania/edytowania postów w działach, do których jest przypisana.
 4. Administrator - nadzorca moderatorów. Ma najszersze uprawnienia i to on nadaje uprawnienia innym. Dba zarówno o treści zawarte na Forum, jak i o strukturę Forum.
 5. Użytkownicy - osoby zarejestrowane na Forum. Posiadają pewne uprawnienia, które wyróżniają ich od gości.
 6. Goście - osoby przeglądające Forum, które nie posiadają własnych kont lub się nie zalogowali na posiadane konta.
 7.  Nick - indywidualny identyfikator użytkownika niezbędny do logowania. Jest wybierany/nadawany podczas rejestracji.
 8. Hasło - Uzupełnienie Nick'a niezbędne do logowania na własne konto.
 9. Konto użytkownika - określone jest parą Nick + hasło. Zostaje utworzone w procesie rejestracji. Możliwość logowania się na konto polega na podaniu prawidłowego Nick’a oraz hasła.
 10. Konto składa się m.in. z profilu użytkownika.
 11. Profil Użytkownika - mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący miejscem w zasobach Portalu/Forum dostępny za pomocą Konta Użytkownika służący do:    
    * kreacji      
    * przechowywania      
    * udostępniania
  określonej zawartości (zespołu informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika ) innym użytkownikom Internetu w ramach Portalu/Forum, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu.
 12. Avatar – obrazek umieszczany w Profilu Użytkownika przedstawiający zdjęcie autora postu lub jego podobiznę w dowolnej formie graficznej przy uwzględnieniu
 13. Stopka – miejsce pod postem, w którym znajduje się podpis zdefiniowany przez Użytkownika.
 14. Ostrzeżenie - forma nagany przypisywana Użytkownikowi łamiącemu Regulamin.
 15. Ban - najsurowsza forma nagany w postaci czasowego lub wieczystego wyrzucenia z Forum.


§ 2

Rejestracja:

 1.  Warunkiem korzystania z Forum jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
 2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Nick oraz hasło. Na adres e-mail jest wysyłane potwierdzenie rejestracji oraz klucz aktywujący konto.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany przypisanego Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przypisanego Użytkownikowi Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest obraźliwy, dwuznaczny lub podobny do Nicka innego Użytkownika.
 5. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 6.  Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  * dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,
  * zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
  * wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej na adres podany podczas rejestracji oraz na Konto Użytkownika,
  * wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  *o adresu e-mail, (na wyraźne życzenie Użytkownika – domyślnie jest jawny);
  *o hasła do Konta Użytkownika;
  * wyraża zgodę na przetwarzanie przez Ekologia.pl wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Portalowi Ekologia.pl na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
  * wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika w celu promocji w Portalu Ekologia.pl oraz mediach internetowych.
  * posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby materiały i treści udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Systemu oraz w innych mediach, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a jednocześnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Portalu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń oraz do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń,
  * w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Ekologia.pl, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego materiału lub treści oraz wizerunku osobistego osób trzecich, Ekologia.pl dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.
 7. Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za login i hasło do Konta Użytkownika. Sposób przechowywania i zabezpieczenie przed niepowołanym logowaniem na Konto należy do obowiązków Użytkownika.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich edytowania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania utrzymywania Konta Użytkownika w Systemie Portalu Ekologia.pl. Zgłoszenia takie należy kierować e-mailem na adres wskazany przez Administratora.
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 11.  Avatary:
  * nie mogą przedstawiać twarzy osób publicznych
  * nie mogą być obraźliwe
  * nie mogą być animowane
  * nie mogą być łudząco podobne do już używanych na Forum, przy czym to Administrator rozstrzyga, który z obrazów znalazł się na Forum jako pierwszy.
  * wielkość i format Avatara jest ograniczona przez Administratora.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Avatarów bez uprzedzenia.


§ 3

Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. Ekologia.pl nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Forum niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  * szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Ekologia.pl,
  * szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  * udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
  * szkodę wynikającą z dostępu do Konta lub Profilu Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Ekologia.pl,
  * szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  * odtworzenie hasła umożliwiającego identyfikację Użytkownika na Forum, jeżeli Użytkownik utraci go w wyniku okoliczności niezależnych od Ekologia.pl,
  * za treści umieszczane i przesyłane w Prywatnych Wiadomościach oraz na Forum jak również za następstwa ich zamieszczania,
  * jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  * przerwy w funkcjonowaniu Forum zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Ekologia.pl,
  * utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Ekologia.pl,
  * szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 3. Właściciel Portalu Ekologia.pl nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.
 4. Właściciel Portalu Ekologia.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.


§ 4

Zasady uczestnictwa w Forum

 1. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim.
 2. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta i wyłącznie osobiście. Posiadanie większej liczby kont jest zabronione i będzie karane (patrz §4 pkt. 11)
 3. Użytkownicy zobowiązują się do nie umieszczania na Forum treści niezgodnych z prawem, obraźliwych oraz powszechnie uznanych za niemoralne.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji dokumentów, obrazów i treści przedstawianych i cytowanych w postach Użytkowników (w tym wydzielanie, łączenie, kasowanie, przenoszenie, modyfikowanie tematów).
 5. Dyskusje na Forum powinny cechować się kulturą. Odnosząc się do współużytkowników należy pamiętać, żeby kogoś nie urazić, czy nie obrazić!
 6. Na Forum nie dyskutujmy o polityce i religii. Jeśli będzie taka potrzeba, stworzone zostaną działy "religia" oraz "Polityka", a wówczas tylko tam będzie można umieszczać stosowne informacje.
 7. Na Forum nie wolno umieszczać odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
 8.  Na Forum nie wolno umieszczać linków do konkurencyjnych Portali i forów oraz przekazów reklamowych.
 9. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu oraz do prowadzenia dyskusji nie odbiegających tematycznie od myśli przewodniej wątku.
 10.  Zabrania się powielania tematów znajdujących się na Forum. Sprawdzenie, czy dany temat był już poruszany należy do Użytkownika. Tytuły wątków powinny jednoznacznie identyfikować poruszane zagadnienie, a post otwierający wątek zawierać informacje niezbędne dla udzielenia pomocy.
 11. Zabrania się publikowania na Forum danych kontaktowych innych niż związane z usługami Portalu Ekologia.pl. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.
 12. Na Forum zabrania się pisania kolorowymi czcionkami. Ważne informacje będą kolorowane przez Administratora.
 13. Stopka/podpis nie mogą zawierać obrazków, czcionki większej niż 12 punktów, adresów do stron spoza Portalu. Wyjątkiem od tej reguły jest wyraźna zgoda Administratora, którą można uzyskać poprzez kontakt drogą mailową na adres: admin.forum@ekologia.pl.
 14.  Dodatkowo informujemy, że kontrowersyjne bądź obraźliwe cytaty umieszczane w stopce/podpisie mogą być powodem przyznania ostrzeżenia. Za łamanie Regulaminu Użytkownikowi może zostać przyznane Ostrzeżenie lub Ban (wyrzucenie z Forum). System Ostrzeżeń polega na przypisywaniu punktów i jest następujący:
  * za pierwsze wykroczenie / wartość 1 lub 2 /,
  * za kolejne wykroczenie tego samego typu - zakaz wstępu na Forum przez miesiąc,
  * za kolejne wykroczenie innego typu przyznanie ostrzeżenia o wartości 1 lub 2.
  W przypadku otrzymania Ostrzeżeń o łącznej wartości 3 punktów z automatu następuje blokada pisania na Forum przez 2 tygodnie. W przypadku otrzymania Ostrzeżeń o łącznej wartości 6 punktów z automatu następuje blokada pisania na Forum przez miesiąc. Ekologia.pl zastrzega sobie prawo do przydzielania Ostrzeżeń i Banów na podstawie autorytatywnej opinii Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. Ekologia.pl dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego dostępu do Forum.
 2. Ekologia.pl zastrzega sobie prawo do:
  * okresowego wyłączania dostępności Forum w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  * przerw w dostępie do Forum bez podania przyczyn,
  * natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
  * zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Forum.
  * zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Forum, po opublikowaniu na stronach Portalu Ekologia.pl odpowiedniej informacji.
 3. Decyzje Administratora nie podlegają dyskusji! Wszelkie dywagacje na temat słuszności decyzji Administratora mogą zakończyć się przypisaniem Ostrzeżenia lub Banem.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może ulec zmianie w dowolnym czasie.