Województwo śląskie

Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski. Powierzchnia województwa wynosi 12 331 km2 (3,9 proc. powierzchni Polski) i jest to 14 miejsce w kraju pod względem obszaru. Pod względem liczby ludności śląskie zajmuje 2 lokatę w Polsce. Śląskie jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia (374 os./km2), a liczba mieszkańców woj. wynosi 4 714 982. Obecne województwo powstało w 1999 roku z połączenia województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. Siedzibą władz są Katowice. Województwo śląskie graniczy z Czechami i Słowacją oraz województwami: łódzkim, małopolskim, opolskim i świętokrzyskim. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się część europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.

Pod względem geograficznym śląskie należy do Wyżyny Śląskiej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. Natomiast historycznie województwo zajmuje wschodnią część Górnego Śląska oraz zachodnią część Małopolski. Ukształtowanie powierzchni ma charakter wyżynny i górski. Najwyższym punktem jest wierzchołek Góry Pięciu Kopców – 1534 m n.p.m.

Na terenie województwa można wyróżnić 4 aglomeracje miejskie: górnośląską – o znaczeniu europejskim oraz bielską, częstochowską i rybnicką – o znaczeniu krajowym. Województwo jest podzielone na 36 powiatów: 19 grodzkich i 17 ziemskich. Jest to jedyne województwo w Polsce, gdzie jest więcej miast na prawach powiatu niż powiatów. Największą rolę administracyjną, gospodarczą i kulturową odgrywają miasta: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów.

Obszar województwa zasobny jest w surowce mineralne: węgiel kamienny, cynk i ołów, surowce budowlane, żelazo. Dlatego na terenie województwa rozwija się przemysł: wydobywczy, hutniczy, włókienniczy, energetyczny, budowlany. Region posiada także tereny rolnicze oraz wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie województwa zlokalizowane są szczególne miejsca kultu religijnego (Częstochowa), co znacząco wpływa na rozwój różnorodnych form turystyki.

Ze względu na swój przemysłowy charakter lasy zajmują niewielki procent powierzchni województwa śląskiego. Na jego terenie nie został utworzony jeszcze żaden park narodowy. Jednak funkcjonuje tu 8 parków krajobrazowych (Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich, Lasy nad Górną Liswartą, Żywiecki Rezerwat Sasanek oraz Park Krajobrazowy Orlich Gniazd), powołanych ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Oprócz nich powołano 64 rezerwaty przyrody. Do najstarszych, które zostały utworzone w roku 1953 należą: Barania Góra, Borek, Segiet, Sokole Góry, Stok Szyndzielni, Wielki Las, Zamczysko i Zielona Góra. W województwie śląskim znajduje się również 15 obszarów chronionego krajobrazu. Na obszarze województwa śląskiego Komisja Europejska zatwierdziła 41 obszarów Natura 2000, w tym 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 36 obszarów o znaczeniu wspólnotowym, które na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk. Na terenie województwa znajduje się jedyna naturalna pustynia w Europie oraz największy obszar piasków lotnych w Polsce – Pustynia Błędowska.