ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE). Alternatywne źródła energii,

Kongres Green Power 2010Kongres Green Power 2010

Jedno z największych spotkań branży OZE było dobrą okazją do sformułowania wniosków i postulatów, które powinny usprawnić i ułatwić rozwój tego sektora. Jakich rozwiązań oczekują przedsiębiorcy? Jakie działania należy podjąć, aby przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel obligatoryjny ustalony na 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do finalnego zużycia energii brutto w roku 2020?Kongres Green Power 2010 to już druga edycja międzynarodowego wydarzenia poświęcona tematyce Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Tegoroczne wydarzenie odbyło się w Warszawie 6-7 października 2010 i spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli rządu, biznesu, nauki oraz administracji samorządowej. W Kongresie uczestniczyło ponad 600 osób.

„Sesje plenarne pierwszego dnia Kongresu obejmowały zagadnienia polityki unijnej dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono kierunki rozwoju tego sektora w aspekcie wyzwań wspólnotowych oraz wizję całkowitego zaspokojenia potrzeb energetycznych przez źródła odnawialne już w roku 2050. Przedstawiciele biznesu jednym głosem podkreślili gotowość do realizacji projektów, jeśli tylko stworzone zostanie zaplecze prawne gwarantujące stabilność polityki inwestycyjnej – mówi Andrzej Dejneka, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, współorganizator Kongresu. „Dzień drugi, to spotkanie specjalistów i ekspertów gdzie w 5 salach plenarnych odbywały się równolegle sesje tematyczne oraz dyskusje poświęcone specyficznej tematyce finansowania, biogazu, wiatru, biomasy, pompom ciepła oraz energetyce opartej o źródła geotermalne, wodę, słońce” – dodaje Dejneka.

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, jaką jest Kongres Green Power doskonale sprawdziła się w tej formie, gdzie oprócz wymiany poglądów i opinii wysnuto także najważniejsze wnioski płynące z obu dni intensywnych dyskusji.

Najważniejsze wnioski II Międzynarodowego Kongresu Green Power 2010:
  • Należy jak najszybciej i rzetelnie opracować Krajowy Plan Działań dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, który w myśl dyrektywy 2009/28/WE winien być przedłożony do Komisji Europejskiej do końca czerwca br. Następnie wdrażanie dyrektywy w oparciu o przemyślane rozwiązania pozwalające przyspieszyć realizację inwestycji i osiągnąć cel obligatoryjny ustalony na 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do finalnego zużycia energii brutto w roku 2020.
  • Implementować dyrektywę dwutorowo: ad hoc poprzez wprowadzanie usprawnień do istniejących aktów prawnych; kompleksowo poprzez stworzenie odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę wprowadzenia:

– usprawnień w procedurach administracyjno – prawnych (oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, pozwolenie na budowę, przyłączenie do sieci, skrócenie terminów) – art. 13 dyrektywy, m.in. proceduralne umożliwienie realizacji inwestycji w farmy wiatrowe na morzu
– dostępu do sieci elektroenergetycznej; gwarantowanego dla małych jednostek wytwórczych i priorytetowego dla dużych jednostek – art. 16 dyrektywy
– stabilnego i długofalowego systemu wsparcia (min. 15 lat od dnia oddania do użytku jednostki wytwórczej, co w aspekcie realizacji celu na rok 2020 równa się z funkcjonowaniem systemu do 2035 r.)
– regulacji pozwalających na zrównoważone wykorzystanie biomasy do celów energetycznych (art. 17 dyrektywy)
  • Energetyka zawodowa powinna jak najszybciej odejść od współspalania biomasy z węglem, a inwestować w kotły hybrydowe lub dedykowane wyłącznie paliwu biomasowemu oraz o wysokosprawną kogenerację i to tylko po uwzględnieniu faktycznych kosztów związanych z emisją CO2.
  • Na poziomie lokalnym konieczne jest wyznaczenie w procedurach planowania przestrzennego obszarów dedykowanych do rozwoju OZE – nowe rozwiązania prawne powinny nakładać taki obowiązek na organy samorządowe, pod rygorem nieważności planu lub studium, inaczej realizacja rządowych programów np. biogazowi w każdej gminie będzie tylko kolejnym niezrealizowanym projektem.
  • Konieczne jest uproszczenie i zapewnienie spójności rozwiązań prawnych oraz efektywności stosowania przepisów prawa odnoszących się do inwestycji w sektorze OZE – proces inwestycyjny musi być przewidywalny, czas trwania procedur przygotowania i uzgodnienia inwestycji nie może zależeć od dobrej woli, czy niekompetencji i niewiedzy urzędników;
  • „Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie wniosków z dyskusji plenarnych i sesji tematycznych uczestnicy Kongresu Green Power 2010 oczekują powołania instytucji Pełnomocnika Rządu ds. OZE, jako koordynatora działań ministerstw, pozwoli to na efektywne i spójne działania na rzecz promocji OZE i zapewni konsekwentną politykę w tym zakresie a w efekcie pozwoli na realizację wskaźnika produkcji energii w Polsce w perspektywie 2020 r. i później” – mówi Andrzej Dejneka.
Nieustający postulat środowiska OZE wyrażony przez uczestników Kongresu to oczekiwanie, również od władz publicznych, podjęcia skoordynowanej kampanii informacyjnej, przeciwstawiającej się różnego rodzaju uproszczeniom, insynuacjom i przekłamaniom pojawiającym się w debacie publicznej, czy przekazywanym opinii publicznej w formie nierzetelnej informacji
Zapewnienie stabilnego systemu wsparcia dla różnych źródeł OZE pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarczy wykorzystując istniejące zasoby z poszanowaniem dla środowiska naturalnego
reklamowej, dotyczących w szczególności rzekomego znaczącego wpływu rosnącego udziału OZE na ceny energii finalnej, czy szkodliwości dla zdrowia i środowiska niektórych form „energetyki odnawialnej”. Wskazane jest pilne podjęcie, skoordynowanych i wspieranych centralnie działań mających na celu realizację programu rzetelnej „edukacji energetycznej” skierowanej do całego społeczeństwa, ale w szczególności do odbiorców finalnych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

„Zapewnienie odpowiedniego i stabilnego systemu wsparcia dla różnych źródeł OZE pozwoli na zrównoważony rozwój gospodarczy wykorzystując istniejące zasoby poszanowaniem dla środowiska naturalnego. System ten powinien uwzględniać koszty początkowe inwestycji i być okresowo przeglądany i dostosowywany do zmieniającej się sytuacji rynkowej, pozwoli to na bieżące korygowanie wysokości wsparcia dla nowych przedsięwzięć nie zmieniając warunków dla projektów już zrealizowanych” – mówi Andrzej Dejneka, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, współorganizator Kongresu.

Oczywistym jest również, że odpowiednie podejście administracji rządowej w zakresie promocji OZE pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – zarówno w skali całego globu, jak i poszczególnych państw i regionów – wyrażające się w systemowych i prawnych gwarancjach dostępu każdego konsumenta do zrównoważonych, bezpiecznych i pewnych źródeł energii za rozsądną cenę. Dzięki mądrej i konsekwentnej polityce będzie możliwe zarówno zwiększenie mocy wytwórczych niezbędnych dla zapewnienia rozwoju gospodarczego a w konsekwencji przełoży się to także na nowe miejsca pracy. Zapewnienie realizacji powyższych postulatów nie tylko jest koniecznością wynikającą z naszych zobowiązań, jako kraju członkowskiego UE do implementacji dyrektyw, ale przede wszystkim naszym obowiązkiem wobec kolejnych pokoleń, liczymy, że nie tylko dla nas jest to „naturalny wybór”.

Ocena (3.4) Oceń: