Poniedziałek 23.02.2015

Opłaty za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok

By Nigel Wylie (Author) [Public domain], via Wikimedia CommonsBy Nigel Wylie (Author) [Public domain], via Wikimedia Commons

*Do 31 marca br. każdy podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód i składowania odpadów. Przedsiębiorca, który nie wniesie opłat w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny.Opłaty za korzystanie ze środowiska wynikają z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.). Opłaty środowiskowe za 2014 r. powinny zostać wniesione w terminie do 31 marca 2015 r. Wysokość stawek opłat na cały 2014 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska.

Kto i za co musi płacić?

Kto ma obowiązek uiszczania opłat środowiskowych? Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

  • przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Kto jest zwolniony z opłat za korzystanie ze środowiska? Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy podmiot korzystający ze środowiska będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, gdy opłata z danego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekroczy kwoty 800 zł w skali roku.

Natomiast podmiot korzystający ze środowiska, który nie uiści opłat za korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny.


Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl
Ocena (1.0) Oceń: