Poniedziałek 12.10.2009

Spalarnia odpadów ekologicznym sposobem na śmieci?

Spalarnie odpadów zmniejszą ilość śmieci przechowywanych na składowiskach.Spalarnia w Wiedniu. Fot.: Longina Gano
W Krakowie powstaje Zakład Termicznego Przekształcania odpadów (ZPTO). Inwestycja ta wynika z wymagań prawa unijnego, dotyczących zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Składowanie jest szkodliwe dla środowiska, konieczne są więc ograniczenia dotyczące śmieci trafiających na wysypiska.


Prawo

Akty prawne regulujące kwestię spalania odpadów, to:

  • W Unii Europejskiej – Dyrektywa PE i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań odpadów opakowaniowych, Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, dyrektywa 2006/12 WE w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalarni odpadów;
Spalarnia odpadów (według dyrektywy 2000/76/WE)
Każda stacjonarna lub ruchoma jednostkę techniczna oraz wyposażenie przeznaczone do termicznego przetwarzania odpadów, z odzyskiem ciepła wytworzonego w wyniku spalania, lub bez takiego odzysku.
Obejmuje to spalanie przez utlenianie, jak również inne procesy obróbki termicznej takie jak piroliza, gazyfikacja, proces plazmowy w stopniu, w jakim substancje powstające z przeróbki są następnie spalane.
  • W Polsce – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (M.P. 2006 nr 90 poz. 946), ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553).

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, w aglomeracjach lub regionach powyżej 300 tys. mieszkańców, preferuje budowę spalarni odpadów.

Ekologiczny system gospodarki odpadami przewiduje istnienie trzech form utylizacji śmieci: recyklingu, kompostowania oraz spalania. Do przekształcania termicznego kwalifikować się będą te odpady, których nie można przetworzyć w inny sposób. Dodatkowo, energię pozyskaną w wyniku spalania można wykorzystać jako źródło ciepła.

Według danych Krakowskiego Holdingu Komunalnego, wydajność ZTPO wyniesie 220-240 tys. ton rocznie. W Krakowie, gdzie każdy mieszkaniec produkuje rocznie ok. 300 kg śmieci, daje to w sumie 327 tysięcy ton. Prognozuje się, że w roku 2020 będzie to 420 tys. ton rocznie.

Spalarnie w Europie

System termicznego przekształcania odpadów z powodzeniem sprawdza się w innych krajach Unii, gdzie działa już około 440 instalacji podobnych do tej, która ma powstać w Krakowie:
Kontrowersje

Wokół inwestycji narosło wiele kontrowersji związanych z wpływem takich spalarni na środowisko oraz okolicznych mieszkańców.

Wpływ spalarni na wodę i glebę jest praktycznie pomijalny – rozwiewa wątpliwości dr inż. Ryszard Szpadt, pracownik Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej – Odpady są przetworzone, duża część nadaje się praktycznie do ponownego wykorzystania. Żużle mogą być wykorzystywane do różnych robót ziemnych i drogowych. Zostają odpady niebezpieczne, które są odpowiednio zabezpieczone. Spalarnia ma też minimalny wpływ na mieszkańców. Potwierdzają to opinie siedemnastu niemieckich lekarzy, którzy uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia mieszkańców określili jako pomijalnie małe. Wobec tego nie ma żadnych wątpliwości – dodaje.
Emisje ze spalarni są najczystsze spośród wszystkich instalacji.

Spalarnie odpadów jako alternatywa dla tradycyjnego składowania jest dobrym rozwiązaniem. Dzięki niej przestaną zalewać nas góry śmieci. Dotychczasowe doświadczenia ukazują jednak, że ten rodzaj inwestycji nie spotyka się z dobrym przyjęciem w społeczeństwie. W tym momencie planowane są także spalarnie m.in. w okolicach Trójmiasta, Szczecina i Białegostoku. Każda z tych lokalizacji wywołuje sprzeciw okolicznych mieszkańców, dlatego prowadzone są tam intensywne kampanie oraz konsultacje społeczne.

Według Ryszarda Szpadta, budowa spalarni jest potrzebna. To jest najmniejsza uciążliwość z wszystkich obiektów – mówi – Eliminuje się inne emisje związane z wytwarzaniem energii. Główna korzyść ze spalania odpadów jest taka, że zastępuje się produkcję energii spalanej, np. w elektrowniach węglowych. Emisje ze spalarni są najczystsze spośród wszystkich instalacji – dodaje.
Emilia Todorska
Ocena (2.7) Oceń: