Poniedziałek 08.02.2010

Wysypiska do lamusa?

Fot. sxc.huFot. sxc.hu

Wzmocnienie uprawnień gminy w kwestiach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach – to najważniejsze propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji

ustawy o czystości i porządku w gminach.

Co dalej z odpadami?

Według założeń, mają one na celu usprawnienie i uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Efektem zmian ma być możliwość prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Wpłynąć mają na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach – w tym momencie jest to najczęściej spotykana forma ich zagospodarowywania.

Autorzy projektu zwrócili uwagę m. in. na postępujące zaśmiecenie kraju i związane z tym powstawanie dzikich wysypisk, segregację śmieci (w tym też odpadów niebezpiecznych) oraz budowę instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Kogo dotyczyć będą zmiany? Przede wszystkim samorządów: województwa i gminy, a także właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Natomiast obejmą takie zagadnienia, jak:

  • Szczegółowe warunki dla prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
  • Regionalizację gospodarki zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz odpadami zielonymi;
  • Instrumenty umożliwiające gminom budowę nowych instalacji do zagospodarowania odpadów;
  • Zmianę wymagań w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  • Zasady prowadzenia sprawozdawczości z realizacji zadań.


Gmina więcej może?

W świetle wprowadzanych zmian, odbieraniem i wywożeniem śmieci od mieszkańców może się zając gmina, która także uzyska możliwość kontrolowania przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Natomiast w opłatę za wywóz śmieci wliczone będą nie tylko koszty „operacyjne”, ale i odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania. Przedsiębiorcy będą musieli się potem rozliczyć z ilości zagospodarowanych odpadów nie tylko przed gminą, ale i właścicielami nieruchomości.

Główną zmianą proponowanych rozwiązań w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu, będzie określenie szczegółowych wymagań stawianych prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wśród tych wymagań zawarte będzie osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach, a także transport zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do odpowiednich instalacji. Instalacje te wskazane zostaną w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Gminy, organizując system zbierania odpadów na swoim terenie, określą poziomy odzysku i recyklingu na dany rok. Wyznaczą także punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Od przedsiębiorców wymagać będą natomiast składania systematycznych sprawozdań z realizacji powierzonych im zadań.

Stopniowe odejście od tradycyjnych wysypisk jest krokiem w dobrym kierunku. W tym momencie większość mieszkańców Ziemi produkuje dziennie mnóstwo odpadów. Potrzeba więc konkretnych działań, żebyśmy nie obudzili się kiedyś kompletnie zasypani śmieciami.
Emilia Todorska

Ocena (1.0) Oceń: