PE zatwierdził propozycję dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego
Ekologia.pl Wiadomości Wpływ człowieka na środowisko PE zatwierdził propozycję dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego

PE zatwierdził propozycję dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego

Image
Parlament Europejski zatwierdził uzgodnione wcześniej wspólne stanowisko Rady w sprawie dyrektywy dotyczącej jakości powietrza atmosferycznego. Propozycja wprowadza limity koncentracji substancji zanieczyszczających, w szczególności pyłów zawieszonych o wielkości cząstek do 2,5 mikrometra (określanych jako PM2,5), które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia.

Cząstki pyłu o wielkości do 2,5 mikrometra (PM2,5)
W odniesieniu do najgroźniejszych dla ludzkiego zdrowia cząstek o wielkości 2,5 mikrometra i mniejszych (PM2,5) Parlament i Rada uzgodniły ustanowienie ich początkowej wartości docelowej na poziomie 25µg/m3 od 2010 roku. Od roku 2015 wartość ta stanie się wiążącym pułapem stężenia.
 
Posłom udało się przekonać Radę do ustanowienia drugiego, indykatywnego limitu 20µg/m3, który powinien zostać osiągnięty do 1 stycznia 2020 roku. Do 2013 roku Komisja Europejska musi dokonać analizy, na podstawie której proponowana wartość stężenia 20µg/m3 zostanie utrzymana lub zmieniona.
 
Parlament wprowadził do projektu także pojęcie wartości koncentracji, która oznacza poziom ustalony na podstawie wskaźnika średniego narażenia w celu ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, który powinien być osiągnięty w określonym terminie. Podczas dokonywania analizy limitu dla cząstek o wielkości 2,5 mikrometra (PM2,5) w 2013 roku Komisja powinna także dokonać przeglądu wartości koncentracji.
 
Cząstki pyłu o wielkości do 10 mikrometrów (PM10)
 
Posłowie zaakceptowali proponowane przez Radę ograniczenie maksymalnego poziomu koncentracji największych cząstek pyłów PM10 do 40µg/m3 średniorocznie, począwszy od 2010 roku. Ten zapis nie wprowadza zatem zmian do obecnie obowiązującej dyrektywy regulującej stężenie cząstek pyłów o wielkości 10 mikrometrów (1999/30/EC) obowiązującej od 2005 roku.
 
Dopuszczalna wartość dzienna koncentracji PM10 nie powinna przekraczać 50 µg/m3 więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym.
 
Porozumienie przewiduje trzyletni okres derogacji dla obszarów lub aglomeracji, które nie są w stanie sprostać tym wymaganiom ze względu na szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub znaczące zanieczyszczenia transgraniczne. Państwa członkowskie muszą uzasadnić dlaczego maksymalne wartości nie mogą zostać osiągnięte mimo podejmowania środków na szczeblu krajowym i lokalnym.
 
Na podstawie danych za 2004 rok zawartych w najnowszym raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z 2007 roku, największe poziomy koncentracji pyłów zawieszonych PM10 na obszarach miejskich występują we Włoszech, Czechach, Polsce, Rumunii, Bułgarii i w krajach Beneluksu. W grupie obszarów pozamiejskich, raport wymienia aglomerację śląską, w której przekroczone są dozwolone wartości zarówno dzienne jak i roczne.
 
Punkty pomiarowe
 
Państwa członkowskie będą zobowiązane do wyznaczenia punktów pomiarowych w aglomeracjach miejskich i miastach powyżej 250000 mieszkańców, a także na terenach wiejskich, gdzie jeden punkt pomiarowy musi przypadać na każde 100000 km2. Oprócz cząstek pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w punktach pomiarowych mierzyć się będzie stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla.
 
Holger KRAHMER (ALDE, DE)
www.europarl.europa.eu
 
A6-0398/2007
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

4.5/5 - (17 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments