Poniedziałek 03.01.2022

Opłaty za korzystanie ze środowiska – kto i ile musi zapłacić?

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Co grozi, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wniesiemy odpowiednich opłat?fot. shutterstockfot. shutterstock

W terminie do 31 marca 2022 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska.
Na kim spoczywa ten obowiązek? Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
  1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
  2. Jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  3. Osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Co podlega obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym? Opłaty wnosi się za:

  1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu).
  2. Pobór wód (wody podziemne, powierzchniowe).
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (m. in. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych).
  4. Składowanie odpadów.

Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy, nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska jeśli roczna wysokość opłat nie przekracza 800 zł za poszczególne korzystanie ze środowiska.

Podmiotowi korzystającemu ze środowiska, który nie uiści opłat za korzystanie ze środowiska lub uiści je w niepełnej wysokości, marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wysokość opłat jest uzależniona przede wszystkim od ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2015 zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.


Firma PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska – od etapu uzyskania wzizt poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy. Firma PALECZNY działa w branży usług świadczonych na rzecz ochrony środowiska od 1999 roku.

Dane kontaktowe: tel. 0-22 497-97-97, fax 0-22 497-77-77. Telefon komórkowy: 0-609-140-140. E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl Strona działu ds. ochrony środowiska: www.ochrona-srodowiska.paleczny.pl

Ocena (3.7) Oceń: