STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ZWIERZĄT „ARKA”. Organizacja ekologiczna - SOZ „ARKA”

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „ARKA" - organizacja ekologiczna istnieje od 1999 roku i jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca swój czas zwierzętom potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Celem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt „ARKA" jest: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „ARKA" dąży do osiągnięcia swoich celów  min. przez: współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt;  występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.


Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „ARKA"
http://www.arka.strefa.pl/
Ocena (3.5) Oceń: