Zdrowa żywność - zdrowy styl życie - informacje, dieta, przepisy

Zdrowa żywność
Współczesne metody produkcji żywności oznaczają dużą wydajność, ale niestety wiążą się z szerszym zastosowaniem technologii chemicznych. Otrzymujemy produkty zanieczyszczone, zawierające pozostałości chemicznych substancji. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze zdrowie.
Jedynie żywność wytworzona w nieskażonym środowisku, z uwzględnieniem naturalnych metod produkcji, przetwórstwa i przechowywania gwarantuje wartościowe biologicznie i pokarmowo produkty spożywcze.

Rolnictwo ekologiczne opiera się na zasadzie troski o środowisko:
 • nie obciąża go w stopniu większym niż naturalne ekosystemy
 • dba o żyzność i czystość gleb
 • bazuje na zachowaniu bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt, również tych dziko żyjących
 • bazuje na pielęgnacji zróżnicowanego krajobrazu rolniczego.
Dlatego warto sięgać po produkty z atestowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych.

Czytaj także: Zdrowa żywność a żywność ekologiczna

Korzyści dla zdrowia

Uprawy ekologiczne
Ekologiczna kapusta. Fot. europa.eu
Żywność rolnictwa ekologicznego jest wytwarzana  metodami naturalnymi, bez użycia nawozów sztucznych i sztucznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów wzrostu i bez udziału organizmów modyfikowanych genetycznie.
Zamiast nawozów sztucznych stosuje się środki naturalne w postaci obornika i kompostów. Pestycydy zastępuje się środkami roślinnymi i naturalnymi minerałami.


Wymogiem dla gospodarstw wytwarzających ekologiczną żywność jest ich umiejscowienie w warunkach nieskażonego  zanieczyszczeniami środowiska, z dala od ośrodków przemysłowych i dróg szybkiego ruchu.

Żywność ekologiczna w UE

Produkty ekologiczne
Przetwory ekologiczne. Fot. europa.eu
Na terenie Unii Europejskiej zasady produkcji metodami ekologicznymi oraz sposób kontroli gospodarstw ekologicznych regulowane są rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych. Podstawowym polskim aktem prawnym w rolnictwie ekologicznym w Polsce jest obecnie Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975).


Unia Europejska gwarantuje wiarygodność produktów rolnictwa ekologicznego, niezależnie od miejsca ich wytworzenia. Produkty takie muszą spełniać surowe wymagania:
 • co najmniej 95 proc. składników danego produktu musi zostać wyprodukowane metodami ekologicznymi
 • podczas procesu produkcji, przygotowania oraz przechowywania zabronione jest stosowanie środków chemicznych i syntetycznych polepszaczy
 • przygotowanie odbywa się z użyciem tradycyjnych technologii, co sprawia, że produkt nie traci swoich walorów
 • wyroby są sprzedawane bezpośrednio przez producenta lub w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach, z których wynika jasno przez kogo i jak zostały wytworzone.


Kontrola i certyfikat

W myśl ustawy o rolnictwie ekologicznym, przynajmniej raz w roku przeprowadzana jest pełna kontrola gospodarstw i przetwórni ekologicznych. Oprócz obiektów, magazynów, pól, pastwisk, urządzeń, kontroli podlegają środki do produkcji i surowce, cała księgowość gospodarstwa, łącznie bilansem zbiorów i sprzedaży. Do kontrolowania upoważnione są jednostki certyfikujące wyznaczane rokrocznie przez Ministerstwo Rolnictwa. W Polsce są to m.in. Agrobiotest, Ekogwarancja PTRE, Bioekspert, Biocert.

Pełna lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce: www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=643&LangId=0

Jeżeli gospodarstwo spełnia wymogi ustawy, jednostka przyznaje certyfikat upoważniający do obrotu produktami rolnictwa ekologicznego. Certyfikat jest obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. Nie jest on jednak przyznawany bezterminowo (można się nim posługiwać przez rok), dzięki czemu produkty ekologiczne znajdują się pod regularną kontrolą.

Jak rozpoznać produkt ekologiczny?

Logo rolnictwa ekologicznego
Logo rolnictwa ekologicznego
Jeżeli produkt spełni wymogi kontroli produkcji ekologicznej UE i otrzyma certyfikat, wytwórca ma prawo zamieścić na jego etykiecie wspólnotowy znak rolnictwa ekologicznego. Ponadto na etykiecie może zostać zamieszczony napis „Rolnictwo ekologiczne - system kontroli WE”.

Właściwie oznaczona etykieta produktu wytwarzanego metodami ekologicznymi w Polsce, musi zawierać:
 • nazwę i adres producenta
 • nazwę produktu ze znakiem identyfikacyjnym partii towaru
 • nazwę i kod upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega producent

Znak Ekoland
Znak Ekoland
Na polskich produktach żywności ekologicznej obok znaku rolnictwa ekologicznego UE, można często spotkać znak Ekoland, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie znaku muszą m.in. użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, bez udziału modyfikacji genetycznych. Muszą także prowadzić uprawy i wypas zwierząt w sposób nie zagrażający ptakom łąkowym i cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę.
Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy