Definicja pojęcia:

arenosole

Arenosole - są to gleby słabo wykształcone, wytworzone z piasków wydmowych i ze zwydmionych piasków sandrowych, o składzie granulometrycznym piasków luźnych i odczynie kwaśnym w powierzchniowych poziomach.


Oprócz słabo lub normalnie wykształconego poziomu próchnicznego, nie wykazują lub wykazują słabe zróżnicowanie na poziomy genetyczne. Mogą posiadać niektóre cechy słabo wykształconego poziomu (proto)albic i (proto)spodic, których obecność lub brak w profilu, jak również miąższość poziomu próchnicznego są podstawą wydzielania podtypów. Piasek o cechach skały macierzystej występuje na głębokości 50 cm lub płycej.


Arenosole najczęściej zaliczane są do odmian dystroficznych i oligotroficznych. W klasyfikacji siedliskowej są to bory i bory mieszane. W glebach o tak lekkim składzie granulometrycznym woda nie jest zatrzymywana, co warunkuje suche i świeże warianty uwilgotnienia siedlisk leśnych. Występują wyłącznie na nizinach.


W takich warunkach glebowych wytwarza się podzespół typowy nadmorskiego boru bażynowego (Empetro nigri - Pinetum typicum) i wariant z chrobotkiem, suboceaniczny bór świeży (Leucobryo - Pinetum), subkontynentalny bór świeży (Peucedano - Pinetum).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy