Definicja pojęcia:

kataster wodny

Kataster wodny - system informacyjny o gospodarowaniu wodami, w którym gromadzone są i aktualizowane m.in. dane o:; zasobach wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód; ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych; wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej; urządzeniach wodnych; pozwoleniach wodno prawnych; źródełach i charakterystykach zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych; planach ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego itp. Kataster wodny jest udostępniany do wglądu nieodpłatnie. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź