Definicja pojęcia:

obszar ekologicznego zagrożenia

Obszar ekologicznego zagrożenia - obszar, na którym nastąpiła degradacja komponentów środowiska przyrodniczego, takich jak powietrza, wody, gleby lub szaty roślinnej.Zwykle przyczyną degradacji jest intensywna działalność gospodarcza człowieka, której skutkiem jest wielokrotne i długotrwałe przekraczanie dopuszczalnych dawek zanieczyszczenia.W konsekwencji prowadzi to do naruszenia stanu równowagi ekologicznej. Obszary zagrożenia ekologicznego wyodrębniane są na podstawie kryterium: gęstości zaludnienia, stopnia uprzemysłowienia i wielkości zatrudnienia w przemyśle, zużycia wody, ilości odprowadzanych ścieków, wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, struktury użytkowania gruntów, powierzchni gruntów zdegradowanych, a także wielkości produkcji odpadów przemysłowych. W Polsce za obszary zagrożenia ekologicznego oficjalnie uznano 27 okręgów, m.in.: bełchatowski, gdański, górnośląski, wałbrzyski. Do obszarów klęski ekologicznej zalicza się: górnośląski, krakowski, gdański, rybnicki, legnicko-głogowski.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź