Definicja pojęcia:

stężenie zanieczyszczeń

Stężenie zanieczyszczeń - zawartość określonych zanieczyszczeń w ściekach, którą wyraża się w jednostkach masy lub energii przypadającej na jednostkę objętości. W powietrzu określa się stężenie zanieczyszczeń jako ilość zanieczyszczenia pyłowego lub gazowego w jednostce objętości powietrza. Dopuszczalne stężenie substancji zanieczyszczających powietrze nazywamy normami jakości powietrza lub normami imisji. Rozp. Ministra OŚZNiL z 28 kwietnia 1998 r., w sprawie dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. Nr 55, poz. 355), podaje listę substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu oraz czas ich obowiązywania - p.z. 2. Np. dopuszczalne stężenia dla następujących substancji, w odniesieniu do roku, wynoszą: dwutlenek azotu (40 mug/m3), dwutlenek siarki (40 mug/m3), tlenek węgla (2000 mug/m3), ołów (25 mug/m3).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź