Aspekty, cele i sposoby ochrony środowiska. Degradacja środowiska

Ochrona środowiskaOchrona środowiska
Ochrona środowiska w praktyce sprowadza się do przeciwdziałania skutkom zanieczyszczeń, jak i do przywracania właściwego stanu zniszczonym elementom środowiska naturalnego. To także gospodarowanie zasobami środowiska w sposób zrównoważony.

Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w XIX wieku doprowadziła do  budowy przemysłu w formie jaką znamy obecnie, w następstwie czego dokonał się ogromny postęp cywilizacyjny.
Ubocznym skutkiem tego procesu było i w znacznym stopniu jest nadal postępujące przekształcanie środowiska naturalnego.


Niestety wkrótce okazało się, że cena jaką płacimy za postęp jest dość słona: postępujące zanieczyszczenie środowiska nie tylko oddziałuje na nasze bezpośrednie otoczenie ale i na nas samych. Na szczęście panująca ostatnio moda na ekologię, przyczyniła się także do wzrostu świadomości ekologicznej, a co za tym idzie do dużej dbałości o stan środowiska naturalnego.

Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków


W Polsce wraz ze zmianą ustroju można obserwować inwestowanie coraz większych sum w ochronę środowiska, przeznaczonych zarówno na nowe, przyjazne technologię jak i na likwidację szkód i przywracanie środowiska do właściwego stanu. Z pewnością przyczynił się do tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) współfinansujący wiele takich inwestycji, jak i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i idąca za tym możliwość korzystania z różnych funduszy unijnych. W efekcie wraz z oddawaniem do użytku różnych inwestycji proekologicznych wydatnie poprawia się stan środowiska naturalnego, chociaż wciąż jest on daleki od oczekiwań.

Nauka o ochronie środowiska (sozologia) zajmuje się nie tylko problemami ochrony środowiska w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, dostarczając chociażby nowych rozwiązań technologicznych. Oczywiście działania związane z ochroną środowiska podejmowane są w zgodzie z aktami prawnymi regulującymi tę dziedzinę życia.
 
W wymiarze praktycznym ochrona środowiska sprowadza się do:
  • przeciwdziałania zanieczyszczeniom (np. budowa oczyszczalni ścieków);
  • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego (np. renaturalizacja rzek);
  • gospodarowania zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego przekształcania środowiska.

Idea ochrony środowiska swoimi korzeniami sięga drugiej połowy XIX wieku. Idee reprezentowane przez pierwszych obrońców środowiska szybko znalazły poparcie w kilku nurtach filozoficznych. W Stanach Zjednoczonych jednym z ojców tego ruchu był John Muir – jeden z najbardziej wpływowych przyrodników amerykańskich XIX wieku, założyciel Sierra Club.

Milowym krokiem w rozwoju idei ochrony środowiska, było wydanie w 1949 roku książki Aldo Leopolda „Zapiski z piaszczystej krainy”  głoszącej potrzebę poszanowania środowiska naturalnego. Od lat 60-tych XX wieku można już mówić o powstaniu ideologii łączącej ludzi z różnych ruchów społecznych, zainteresowanych ochroną środowiska i przyrody.

Kluczowa okazała się publikacja  książki „Milcząca wiosna” autorstwa amerykańskiej biolog – Rachel Carson. Książka mówiąca m in. o wpływie środków ochrony roślin na środowisko oraz zdrowie człowieka wywoła prawdziwą burzę. W jej efekcie powstały pierwsze agendy rządowe zajmujące się ochroną środowiska, a sam ruch stał się masowy. Powstały też międzynarodowe organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i przyrody: chociażby Greenpeace, czy Przyjaciele Ziemi.

Współcześnie jednym z propagatorów idei zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska był Arne Naess (twórca idei Głębokiej Ekologii), czy też Garrett James Hardin  (twórca koncepcji Tragedii wspólnego pastwiska).

Elektrownia słoneczna wytwarza prąd bez emisji zanieczyszczeń
Elektrownia słoneczna wytwarza prąd bez emisji zanieczyszczeń

Obecnie dbałość o stan środowiska i poszanowanie przyrody skupione w szerszym nurcie ekologii jest połączeniem ruchu społecznego, mody i całego stylu życia (swoistej subkultury). O środowisko dbają już nie tylko naukowcy, czy ekolodzy zrzeszeni w organizacjach o różnym zasięgu. Popularyzacja tych idei sprawia, że wielu ludzi nie zrzeszonych w żadnych ruchach podejmuje jednak działania proekologiczne, jak chociażby wymiana żarówek na energooszczędne, czy też oszczędzanie wody.
ekologia.pl

Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy