Zanieczyszczenie środowisko. Zanieczyszczenia środowiska w Polsce

Zanieczyszczenie środowiskaZanieczyszczenie środowiska
Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła liczba zanieczyszczeń w środowisku. Obecnie tzw. zanieczyszczenia sztuczne, które w przeciwieństwie do naturalnych, są spowodowane działalnością człowieka, stały się problemem rangi ogólnoświatowej.

Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów,  klimat na Ziemi, stanowi  bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi.


Jeszcze kilka wieków temu w środowisku dominowały zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego. Źródłami zanieczyszczeń powietrza były wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.Z kolei zanieczyszczenie wód wynikało z obecności soli, gazów, drobnoustrojów, substancji organicznych i było często związane z wypłukiwaniem tych substancji ze skał i gleb.

Wraz z rozwojem miast, gospodarczej działalności człowieka, ośrodków przemysłowych, do otoczenia zaczęto odprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji. W największym stopniu środowisko zanieczyszczają emisje i odpady przemysłowe z fabryk  i elektrowni. Na przestrzeni dziesiątek lat zmienił się zakres przestrzenny zanieczyszczeń - początkowo lokalny zasięg zyskał charakter globalny.

Do najgroźniejszych źródeł zanieczyszczeń o charakterze globalnym należy obecnie emisja dwutlenku węgla, prowadząca do efektu cieplarnianego, emisja dwutlenku siarki i azotu, ropa naftowa oraz promieniowanie. Oprócz przemysłu, odpowiedzialnego w głównej mierze za degradację środowiska, negatywny wpływ na poziom zanieczyszczeń ma rolnictwo.  Stosowanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i preparatów poprawiających strukturę ziemi uprawnej, wpływa na gromadzenie się substancji toksycznych w środowisku. Należą do nich głównie pestycydy, azotany,  arsen, cyjanki, metale ciężkie (rtęć i ołów). Za emisję tych ostatnich w dużej mierze odpowiada również transport samochodowy. Efektem wzrostu tej dziedziny wielkomiejskiego życia jest rosnąca ilość zanieczyszczeń pyłowych oraz związków ołowiu uchodzących poprzez spaliny samochodowe.

Przemysł oraz transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie powietrza pyłami i toksycznymi gazami, które przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania zjawiska smogu. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę, niewydolność oddechową.
Dziura ozonowa
Największa zarejestrowana dotąd dziura ozonowa, zaobserwowana nad Antarktydą w 2006r. Fot. NASA

Smog może prowadzić do lokalnych opadów kwaśnego deszczu. Jest to zjawisko rozpuszczania w atmosferze wyemitowanego przez przemysł dwutlenku siarki i tlenku azotu w wodzie, w wyniku czego zanieczyszczenia wraz z opadami spadają na ziemię, zakwaszając wody, glebę i degradując roślinność oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Nadmierna emisja tlenków azotu i obecność freonu w atmosferze powadzi kolei do zaniku powłoki ozonowej w atmosferze (zjawisko dziury ozonowej), która w naturalny sposób chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Wraz z rozwojem miast i przemysłu, źródłem zanieczyszczenia  stała się rosnąca ilość ścieków domowych, przemysłowych i rolniczych.  Wysoki stopień zanieczyszczenia wód ściekami doprowadził do wyczerpania się ich zdolności do samooczyszczania. W konsekwencji w wodach znajdują się nawozy z pól i detergenty z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.
Odpady
Odpady przemysłowe i komunalne są odpowiedzialne za zanieczyszczenie środowiska. Fot. Wikipedia, GNU

Przemysł i gospodarka są odpowiedzialne za rosnącą ilość odpadów, które zalegając na wysypiskach uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Wyjściem z tej sytuacji jest budowanie spalarni do utylizacji śmieci. Jednak głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich segregacja i recykling oraz produkcja towarów nadających się do ponownego użytku.


Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
Głównymi działaniami, podejmowanymi w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego są: odzysk i recykling odpadów, redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ograniczenie wydobycia paliw kopalnych i zwiększenie udziału  odnawialnych źródeł w produkcji energii.
Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy