Piątek 09.10.2009

Czyn roku na rzecz ochrony lasów

Słowacka organizacja Lesoochranárske zoskupenie VLK ogłasza po raz dziewiąty międzynarodowy konkurs za na rzecz ochrony lasów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w roku ubiegłym lub podczas wieloletniej działalności w sposób bezpośredni przyczyniły się do ochrony lasów i ich bioróżnorodności.

Nominacje można zgłaszać do 18 października.
Zgłoszenie może przesłać każdy, kto wie o dokonaniach, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do ochrony lasów przed zniszczeniem, lub spowodowały zwiększenie obszarów chronionych. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów.

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładne dane kontaktowe (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego.

Laureatów konkursu wybierze rada złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich 3 krajów objętych konkursem i państwowych instytucji zajmujących się lasem i ochroną przyrody. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz publikacje ekologiczne.

Kontakt:
LZ VLK
082 13 Tulcik 27, Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 138
e-mail: maria@wolf.sk

Kontakt w Polsce:
Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 693 315 998, e-mail: olszowka@free.ngo.pl
Źródło: pracownia.org.pl
Ocena (0) Oceń: