Poniedziałek 18.12.2017

Konkurs dla szkół „Normy w ochronie środowiska”

nor

Polski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2017/18 organizuje po raz szósty Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” – tym razem pod hasłem „Normy w ochronie środowiska”. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w kraju.


Nawiązują do ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Środowiska, którego przesłaniem jest zgodność rozwoju cywilizacyjnego z rozwojem ekologicznym, tegoroczna tematyka konkursu koncentruje się na „związku ludzi z przyrodą", przypominając, że nie tylko jesteśmy częścią natury, ale jesteśmy również od niej zależni.

Odpowiednie przepisy prawne regulują ilość produkowanych i emitowanych do środowiska czynników szkodliwych, poprzez podanie krytycznych poziomów zagrożenia lub dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych. Najpewniejszym sposobem spełnienia wymogów prawnych jest stosowanie odpowiednich norm technicznych. Ponad 1000 norm obejmuje zagadnienia takie jak: zrównoważone metody upraw, wykorzystania wody, ścieków, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarowania odpadami, dostosowanie się do zmian klimatycznych, ograniczenie wpływu na środowisko, czy wykorzystanie innowacyjnych technologii, które mają na celu wsparcie producentów żywności. Ponadto deklarowanie zgodności produktu z normami staje się także skutecznym narzędziem marketingowym.

Cele Konkursu:
•    Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych
i normalizacji w życiu codziennym;
•    Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
•    Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji
o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Zadania konkursowe dla uczniów obejmują 3 kategorie: „Esej”, „Komiks” i „Film”.
Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Prace konkursowe można przesyłać elektronicznie na adres: pawel.gorski@pkn.pl do 25 stycznia 2018 r. - jednak wcześniej (do 8.01.2018 r.), należy zgłosić swój udział w konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy. Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Ochotnicze Hufce Pracy oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:    
https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy/-/asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/vi-ogolnopolski-konkurs-„normalizacja-i-ja”
Ocena (2.7) Oceń: