Każdy z nas może dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę

dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO

Zależy nam na kształtowaniu postaw każdego z nas, by pokazać, że codziennymi decyzjami i zachowaniami możemy mieć realny wpływ na nasze środowisko, poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a zmiany te wcale nie muszą wiązać się z wyrzeczeniami czy pogorszeniem jakości życia ‒ mówi dr Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO.


Joanna Szubierajska: Co to jest Polish Circular Hotspot? Jakie podmioty skupia?


Dr inż. Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO: Polish Circular Hotspot to publiczno-prywatne partnerstwo łączące różne grupy interesariuszy wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Zapraszamy do współpracy przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki. Zależy nam na współpracy ze wszystkim środowiskami mającymi realny wpływ na zmiany cyrkularne w Polsce. Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Chcemy pokazać, że łącząc siły, osiąga się więcej niż działając w pojedynkę, dzięki kooperacji i dostępowi do wspólnych zasobów można osiągnąć więcej zarówno dla rozwoju idei gospodarki obiegu zamkniętego jak i dla własnych interesów.

Polish Circular Hotspot to sieć networkingowa, dzięki której możliwe jest nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, być może na co dzień ze sobą konkurującymi, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz realizowania wspólnych działań i projektów, w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Jesteśmy łącznikiem pomiędzy różnymi interesariuszami tak by wzmacniać współpracę zarówno w aspekcie horyztontalnym jak i wertykalnym. Chcemy też być ambasadorami przedsiębiorstw w ich staraniach o realny wpływ na zmiany legislacyjno-systemowe. Zależy nam na wysłuchiwaniu głosów przedstawicieli różnych branż i przekazywaniu ich w formie position paper do decydentów na szczeblu zarówno ogólnopolskim jak i lokalnym.

Współpracujecie tylko z rodzimymi podmiotami?

Stwarzamy możliwość współpracy międzynarodowej. Polish Circular Hotspot jest częścią paneuropejskiej społeczności, która jest zdeterminowana w walce z negatywnymi
Komisja Europejska np. pokazuje, że wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego przyniesie korzyści gospodarcze w wysokości 1,8 bln euro do 2013 roku i ponad milion nowych miejsc pracy w całej UE a co najważniejsze zasadniczo wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
zmianami klimatu. W grudniu, podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach COP24 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Holland Circular Hotspot, Circular Change (Słowenia), Zero Waste Scotland, Circular Norway oraz Luxembourg Circular Hotspot. Dzięki tej kooperacji planujemy organizować wizyty studyjne czy sesje matchmakingowe B2B, tak by pomóc polskim przedsiębiorcom w ich międzynarodowej ekspansji. A polskie firmy są, i mogą być jeszcze w większym zakresie konkurencyjne, bo niejednokrotnie są pionierami w kreowaniu innowacyjnych technologii i my chcemy te rozwiązania promować i pokazywać na światowych rynkach.

Czym konkretnie zajmuje się Circular Hotspot?

Misją Circular Hotspot jest wspieranie w transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej poprzez praktyczne i skalowalne rozwiązania, które pomogą zmierzyć się z największym wyzwaniem ludzkości jakim są kurczące się zasoby naturalne. Dziś zaledwie 9% gospodarki jest cyrkularne, a naszą ambicją jest by zwiększyć ten poziom w naszym regionalnym – polskim wymiarze. Zależy nam na wzmacnianiu wszystkich czynników przyczyniających się do transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej: edukacja, nauka, badania, technologie, innowacje, digitalizacja, a także promowanie nowych modeli biznesowych i społecznej odpowiedzialności biznesu. Działamy więc wielokierunkowo – z konsumentami, biznesem, decydentami. Zależy nam na podnoszeniu wiedzy, a co za tym idzie świadomości konsumenckiej i utrwalaniu należytych zachowań. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu nowych modeli biznesowych, które przyczynią się do wzmocnienia transformacji gospodarki z linearnej w kierunku cyrkularnej. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych circular economy, chcemy wspierać zwłaszcza tych, którzy są na początku procesu zmian. Przedstawicielom władz publicznych przekazujemy postulaty zmian legislacyjno-administracyjnych, tak by ich decyzje jak najlepiej odpowiadały oczekiwaniom określonych podmiotów.

Chcemy łączyć działania różnych grup interesariuszy by wymieniali się wiedzą i doświadczeniem; by łączyli siły przy wspólnych projektach. Pokazujemy dobre praktyki z całego świata podczas licznych debat, seminariów, konferencji, jak np. Warsaw Circular Economy Summit, które było niezwykle inspirującym spotkaniem liderów i czołowych ekspertów, z Polski i zagranicy, zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej.

Naszą ambicją jest wspieranie polskich przedsiębiorców w ich zagranicznej ekspansji, chcemy pokazać, że polskie firmy wdrażają rozwiązania i technologie cyrkularne tylko być może czasami brakuje im wiedzy jak rozpocząć międzynarodową współpracę. Polish Circular Hotspot chce wspierać ich działania na tej płaszczyźnie, dlatego współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadami Holandii, Danii, Szwecji czy wspomnianymi europejskimi hotspotami.


Polish Circular Hotspot to publiczno-prywatne partnerstwo łączące różne grupy interesariuszy wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy