Regulamin Polskiego Portalu Ekologicznego - Ekologia.pl

§ 1
WSTĘP
 1. Polski Portal Ekologiczny - ekologia.pl (zwany dalej Portalem lub Usługodawcą) to strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.ekologia.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i podserwisami, oraz serwisy znajdujące się pod innymi adresami, a związane tematycznie i funkcjonalnie ze stroną www.ekologia.pl. W szczególności są to: intergry.pl.
 2. Właścicielem Portalu (zwanym dalej Właścicielem) jest firma  LEADMET Recykling Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliszówka 4/2, 01-909 Warszawa, NIP: 1182094124, REGON: 146851650, KRS: 0000577269
 3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

§ 2
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu. Rejestrując się użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich serwisów portalu ekologia.pl, które wymagają logowania. Niektóre z usług należy aktywować samodzielnie w profilu użytkownika.
 3. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy wyświetlanej, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.  
 4. Dane uzupełniane są w „Edycji profilu”.  Podawanie uzupełniających danych o użytkowniku jest nieobowiązkowe.
 5. Użytkownik dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.
 7. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: webmaster@ekologia.pl lub zalogowany użytkownik może skorzystać z linku https://spolecznosc.ekologia.pl/.
 8. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
 9. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża dobrowolną, konkretną, jednoznaczną i świadomą zgodę na przetwarzanie podanych w formularzach danych osobowych, zgodnie z prawem, w szczególności z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 10. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich artykułów, zdjęć i innych wartościowych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu ma prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy  materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.

§ 3
ZASADY OGÓLNE
 1. Z Portalu mogą korzystać osoby fizyczne, które mają co najmniej 16 lat.  
 2. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
 3. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 4. Niedozwolone jest:
  1. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w katalogach Portalu
  2. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów lub treści pochodzących z innych serwisów internetowych za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.    
  3. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  4. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  5. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  6. umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  7. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
  8. stosowania znaków „wzbogacających” treść typu *`^ w dodawanych wpisach.
  9. dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Nie dozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej ,
  2. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  3. treści zawierających wulgaryzmy ,
  4. treści propagujących alkohol oraz środki odurzające i narkotyki,
 6. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  1. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  2. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
  3. gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  4. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  5. została napisana w nieodpowiednim dziale,
  6. została napisana przy braku związku z tematem,
  7. jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 7. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 8. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, dane osobowe, treści artykułów, opinie, oceny, znaki graficzne umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 11. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail:  info@ekologia.pl podając odpowiedni link.
 12. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: info@ekologia.pl i pod nr telefonu: 22 498 98 98.
 13. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: info@ekologia.pl. Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.
 14. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów. Portal Ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i teksty umieszczane przez Użytkowników.


§ 4
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM
 1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
 4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.
 5. Portal ekologia.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.
 6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez portal ekologia.pl następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Portal ofertą.
 7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec portalu ekologia.pl za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
 8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.
 10. Publikowane na stronach portalu ekologia.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal ekologia.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

§ 5
SERWISY TAPETY, PUZZLE, GALERIE UŻYTKOWNIKÓW
 1. Serwisy tapety.intergry.pl, puzzle.intergry.pl, galeria.ekologia.pl służą do umieszczania materiałów Użytkowników.
 2. W wyżej wymienionych serwisach każdy zalogowany użytkownik ma prawo do dodawania własnych tapet i fotografii, brania udziału w konkursach, pisania komentarzy. Wpisy i obrazy dodane przez Użytkownika mogą zostać skasowane bez podania przyczyny.
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa autorskie do materiałów nadsyłanych do Serwisu (w tym zgodę na publikację wizerunku osób prezentowanych na zdjęciach) oraz, że pokryje wszelkie szkody poniesione przez właściciela Serwisu jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przesyłane do serwisu materiały,
 5. Serwis tapety.intergry.pl
  1. Materiały dodawane przez użytkownika umieszczone zostaną na stronie po ich zatwierdzeniu przez jednego z moderatorów Serwisu.
  2. Użytkownicy mogą pobierać tapety na własny użytek.
 6. Serwis puzzle.intergry.pl
  1. Dodając obraz Użytkownik zgadza się na wykorzystanie go do stworzenia gier obrazkowych puzzle i układanki.
 7. Zabronione jest odsprzedawanie, przekazywanie nieodpłatnie, publikowanie na innych stronach obrazów umieszczonych na stronach Portalu Ekologia.pl.


§ 6
PASAŻ, OGŁOSZENIA, BLOG
 1. Pasaż:
  1. W Portalu udostępniono pasaż, w którym prezentowane są produkty zewnętrznych sklepów internetowych, wraz z ich opisem. Prezentacja produktu ma na celu skierowanie Użytkownika do oferty niezależnego sprzedawcy.
  2. Na stronie ekologia.pl nie prowadzi się sprzedaży a prezentowane produkty są w ofercie zewnętrznych sklepów internetowych. Wobec powyższego właściciel Portalu ekologia.pl nie odpowiada za cenę,  jakość czy bezpieczeństwo oferowanych produktów.
 2. Ogłoszenia:
  1. Użytkownik ma prawo umieszczenia w portalu ekologia.pl ogłoszeń. Ogłoszenia są bezpłatnie w okresie 14 dni. Ogłoszenia umieszczone na okres dłuższy są płatne a szczegółowe informacje o cenie i sposobie jej zapłaty znajdują się na stronie Portalu.
  2. Właściciel portalu nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników ogłoszeń. Właściciel portalu  udostępnia wyłącznie możliwość wymiany pomiędzy Użytkownikami informacji zamieszczanych w ogłoszeniach.
  3. Właściciel portalu nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych przez Użytkowników z Firmą/Fachowcem i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności oferowanych przez Firmę/Fachowca towarów lub usług
  4. Naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w tym § 3 pkt 4 i 5, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym do usunięcia ogłoszenia i zablokowania Konta Użytkownika.
 3. Blog:
  1. Użytkownik ma prawo do wprowadzania za pośrednictwem Portalu ekologia.pl odrębnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów (Blog).
  2. Użytkownik, który prowadzi za pośrednictwem portalu ekologia.pl Blog oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszelkich umieszczonych treści oraz elementów wizualnych w tym graficznych. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego materiały nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź praw i dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.
  3. Właściciel portalu nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników treści na Blogu. Właściciel portalu nie jest inicjatorem wprowadzonych treści, udostępnia on jedynie narzędzie techniczne umożliwiające wprowadzanie tekstów przez Użytkowników.
  4. Użytkownik ma prawo dowolnie moderować, zmieniać i redagować umieszczone w Portalu teksty. Użytkownik ma też prawo je usunąć.  
  5. Naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w tym § 3 pkt 4 i 5, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym do usunięcia tekstów Użytkownika i zablokowania jego Konta.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Właściciela portalu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: info@ekologia.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  2. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 4. Właściciel portalu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

§ 8
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu ekologia.pl;
  2. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu ekologia.pl przez Użytkowników;
  3. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
  4. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja ma prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Właściciel Portalu ma prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami, opiniami o Portalu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Portal ekologia.pl dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w portalu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Portal ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu.
 6. Dane meteorologiczne są dostarczane i stanowią wyłączną własność OpenWeatherMap.org wobec czego Portal ekologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość prognoz pogody zawartych na stronach Portalu.
 7. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmieniane przez Właściciela Portalu, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

§ 9
ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Prywatności