Definicja pojęcia:

SAR

SAR, Specyfic Absorpcion Rate - ilość energii promieniowania elektromagnetycznego zabsorbowanej przez masę w określonym czasie. Wielkość ta stanowi podstawę określenia maksymalnych dopuszczalnych natężeń strumienia energii pól elektromagnetycznych, na jakie może być narażony człowiek. Dla różnych części ciała określone są dopuszczalne wartości SAR. Podaje się również średnią wartość SAR dla całego ciała:
SAR = sigma(Eef)2/rho w [W/kg], gdzie:
Eef jest efektywnym natężeniem pola elektrycznego w tkance w V/m,
rho - gęstość tkanki w kg/m3,
sigma - przewodność tkanki w simensach·m.
Zaabsorbowana w tkance energia może powodować wzrost jej temperatury. W normalnych warunkach zaabsorbowana energia SAR = 4 W/kg powoduje wzrost temperatury ciała zdrowego człowieka o 1°C. Badania wykazały, że taka dawka nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. Jako dopuszczalną wartość w unormowaniach prawnych, np. Kanady, przyjmuje się tylko 2% z wartości 4 W/kg, tj. SAR = 0.08 W/kg. Polskie ustawodastwo (Rozp. Ministra OŚZNiL z 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania, Dz.U. Nr 107, poz. 676 - p.z. 2) określa dopuszczalne wartości składowej elektrycznej i magnetycznej pola elekromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz i od 0.001 do 300 MHz, a także gęstość mocy promieniowania w zakresie częstotliwości 300-300 000 MHz. Na obszarach, otaczających źródła pól elektromagnetyczych, na których przekroczone są wartości średniej gęstości mocy mikrofalowej 0.1 W/m2 elektromagnetycznego promieniowania w zakresie częstotliwości 300-300 000 MHz, jest zabronione przebywanie ludności, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy eksploatacji źródeł tych pól. Składowa elektryczna promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których zlokalizowane są szpitale, żłobki, przedszkola, internaty. Wartości SAR dla człowieka zmieniają się w funkcji częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. Występuje szeroki przedział częstotliwości pochłaniania rezonansowego, związanego z wymiarami geometrycznymi ciała i jego organów.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź