Gospodarka odpadami
Ekologia.pl Wydarzenia Konferencje Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma Prolect zaprasza na szkolenie „Gospodarka odpadami – aktualne regulacje oraz projektowane zmiany”, które odbędzie się w Katowicach, 25 lutego.

Wykładowcą jest ekspert z Ministerstwa Środowiska specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 460 zł, obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zapisy na stronie www.prolect.pl

Program szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

 1. Charakterystyka przepisów regulujących gospodarkę odpadami (przepisów z zakresu prawa europejskiego, przepisów krajowych)
 2. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami (odpady, odpady niebezpieczne, produkty uboczne, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów, inne terminy z zakresu gospodarki odpadami)
 3. Zasady klasyfikacji odpadów i znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami
 4. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz planów gospodarki odpadami
 5. Zezwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień: podstawy prawnej decyzji, zakresu przedmiotowego decyzji, kompetencji do wydania decyzji, wniosku o wydanie decyzji, treści decyzji, możliwości odmowy wydania decyzji, cofnięcia i ograniczenia decyzji, zabezpieczenia roszczeń
 6. Transport odpadów – wybrane zagadnienia
 7. Gospodarka odpadami a zamówienia publiczne
 8. Wybrane sposoby gospodarowania odpadami, w tym przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby
 9. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby: podmioty obowiązane, obieg dokumentów ewidencyjnych, karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym, przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadu
 10. Sprawozdawczość – zbiorcze zestawienie danych o odpadach: wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdania, określenie zakresu przekazywanych danych, przykłady wypełnionych zbiorczych zestawień danych o odpadach
 11. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia (zasady magazynowania odpadów, opłaty za składowanie oraz magazynowanie odpadów, administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami)
 12. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
 13. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach o odpadach oraz nowelizacji ustawy o odpadach, która przewiduje m.in.:
 14. zamykanie składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, wprowadzenie środków dyscyplinujących przedsiębiorców, aby wywiązywali się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych, zaostrzenie sankcji za nielegalne składowanie odpadów, wprowadzenie nowej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, dostosowanie podziału kompetencji organów do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 15. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą

TERMIN: 25 luty 2010 r. (czwartek) godz. 10.00 – 16.00
MIEJSCE: Centrum Konferencyjne OPAL: Katowice ul. Opolska 22

Prolect

4.9/5 - (8 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments