Ochrona powietrza - aspekty, cele i sposoby ochrony powietrza. Degradacja powietrza

Ochrona powietrza to inwestowanie w ekologiczne środki transportu (także ich promocja i unowocześnianie) oraz modernizacja istniejących technologii przemysłowych tak, by emitowały coraz mniej zanieczyszczeń.Zanieczyszczenie powietrza jest także groźne dla zdrowia, fot. shutterstockZanieczyszczenie powietrza jest także groźne dla zdrowia, fot. shutterstock

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. W wyniku przemieszczania się mas powietrza na znaczne odległości, jego zanieczyszczenia należą do najgroźniejszych, ponieważ w krótkim czasie może zostać skażony znaczny obszar.
W efekcie zanieczyszczony może być nawet obszar o dużych walorach przyrodniczych, znacznie oddalony od ośrodków przemysłowych, który pozornie nie jest narażony na skażenie. Ponadto ten rodzaj zanieczyszczeń w znacznym stopniu wpływa na pozostałe, zarówno w wyniku jego powszechności (chociażby transport) jak i możliwości kumulowania się (np. opad pyłu pochodzenia przemysłowego na glebę zanieczyszczoną nadmierną ilością nawozów mineralnych, czy też kwaśne deszcze).

Obok niekorzystnych zmian środowiska o zasięgu lokalnym (np. smog) czy regionalnym, ten typ zanieczyszczeń wpływa także na środowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne czy dziura ozonowa są jednym z następstw zanieczyszczania powietrza. Ochrona powietrza stała się szczególnie ważna w ostatnich latach, kiedy to wiele państw stara się znacznie redukować tego typu zanieczyszczenia, tym samym ograniczając swój udział w ocieplaniu się klimatu

Niekorzystne oddziaływanie na powietrze jest obwarowane odpowiednimi aktami prawnymi, które określają nie tylko normy, ale też rodzaje kar oraz działania minimalizujące emisje tego typu zanieczyszczeń. W Polsce monitoring jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W ostatnich latach można obserwować systematyczną poprawę jakości powietrza, chociaż wciąż w wielu rejonach uprzemysłowionych normy są nadal przekraczane.
Inwestowanie w ekologiczny transport, to forma ochrony powietrza, fot. shutterstock
Ochrona powietrza może być realizowana przez podejmowanie działań takich jak:
  • Instalowanie wydajnych filtrów kominowych. Nawet w przypadku starszych technologii urządzenia takie zatrzymują znaczną część zanieczyszczeń, w przypadku nowszych technologii filtry zazwyczaj są montowane seryjnie.
  • Wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych. W praktyce nowsze technologie są czystsze (mniejsza emisja gazów/pyłów) oraz mniej energochłonne. Cześć szkodliwych substancji stosowanych w przemyśle zastępowana jest przez inne, bezpieczniejsze (np. zamienniki freonów).
  • Modyfikacja istniejących technologii i większa hermetyzacja produkcji. W praktyce oznacza to np. odsiarczanie węgla przed jego spaleniem, czy też dbałość o odizolowanie produkcji od środowiska. W przypadku ogrzewania domów korzystna jest zmiana paliwa na mniej emisyjne (np. gaz ziemny zamiast węgla) oraz ocieplanie budynków.
  • Inwestowanie w ekologiczne środki transportu i modyfikacja już istniejących. Oznacza to nowsze nie emisyjne, lub nisko emisyjne samochody wyposażone w lepsze katalizatory, modyfikowane paliwa (np. bezołowiowe), rozbudowę transportu elektrycznego (np. szynobusy, trolejbusy). Ważna jest także promocja transportu rowerowego, czy wodnego oraz wdrażanie nowych technologii w transporcie lotniczym.
  • Budowanie izolacyjnych pasów zieleni wokół zakładów przemysłowych. Zieleń zatrzymuje pewną ilość zanieczyszczeń gazowych, szczególnie pyłów.
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić w zależności od ich rodzaju (gazowe lub pyłowe), oraz od ich źródła (przemysłowe, transportowe, związane z produkcją energii oraz naturalne).  Do najczęściej występujących należy zaliczyć: tlenki azotu (NOx – przemysł i transport), dwutlenek siarki (SO2 – przemysł, energetyka i transport), tlenek i dwutlenek węgla (CO, CO2 -wszystkie źródła) a także pyły (przemysł i energetyka).
Ekologia.pl
Ocena (3.7) Oceń: