Definicja pojęcia:

oddychanie tlenowe

Oddychanie tlenoweproces kataboliczny polegający na utlenianiu (odłączaniu atomów wodoru lub elektronów) od substratu organicznego (głównie cukrówglukozy, białek oraz  tłuszczów) pod wpływem działania enzymów.
 1. 1. Glikoliza
 2. 2. Reakcja pomostowa – tworzenie acetylo-CoA
 3. 3. Cykl kwasu cytrynowego
 4. 4. Łańcuch transportu elektronów i chemiosmoza
 5. Inne źródła energii

Produktami końcowymi procesu oddychania tlenowego jest dwutlenek węgla i woda i uwalniana jest energia, która gromadzona jest w wiązaniach wysokoenergetycznych w ATP (adenozyno-5′-trifosforan), a pozostała część rozpraszana jest w postaci ciepła.

Cząsteczka glukozy nie jest rozkładana od razu, jest to proces wielostopniowy, podczas którego wodór przenoszony jest z glukozy na tlen. Glukoza jest utleniana, tlen ulega redukcji. Energia potencjalna elektronów (pochodzących z atomów wodoru) jest wykorzystywana do syntezy ATP.

Uproszczony ciąg reakcji można przedstawić równaniem:

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  6CO2 + 12H2O + energia (ATP)
Glukoza jest podstawowym substratem w procesie oddychania tlenowego. By The original uploader was Lukas3 at Polish Wikipedia. [Public domain], via Wikimedia Commons
Wyróżnia się cztery etapy oddychania tlenowego:

1. Glikoliza

Glikoliza, czyli rozkład glukozy, jest ciągiem około 10 reakcji, w których sześciowęglowa glukoza jest rozkładana do dwóch cząsteczek trójwęglowego pirogronianu, przy czym powstaje NADH (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – forma zredukowana) oraz ATP.

Każda reakcja w tym procesie jest katalizowana przez specyficzny enzym. Reakcje glikolizy zachodzą w cytozolu, w którym znajdują się w stanie wolnym wszystkie niezbędne substraty – ADP (adenozyno-5′-difosforan), NAD⁺ (forma utleniona dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego) i fosforany nieorganiczne (P). Proces glikolizy może przebiegać w warunkach beztlenowych i tlenowych. Zyskiem energetyczny reakcji glikolizy jest utworzenie dwóch cząsteczek ATP.

Proces glikolizy można podzielić na dwa etapy:
 • fosforylację – przyłączanie fosforanu do cząsteczki glukozy; cząsteczka glukozy rozpada się na dwie cząsteczki trójwęglowego PGAL (aldehydu 3-fosfoglicerynowego); do zajścia procesu niezbędne są dwie cząsteczki ATP.

C6H12O6 + 2ATP --  2PGAL + 2ADP

 • utlenianie aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL) i przegrupowanie atomów w obrębie jego cząsteczki – w wyniku tych reakcji powstaje pirogronian oraz cztery cząsteczki ATP tworzone w reakcjach enzymatycznych, bez udziału gradientu protonów (fosforylacja substratowa)

2PGAL + 4ADP + 2P   2 cz. pirogronianu + 4H⁺+ 4ATP
Przebieg procesu glikolizy. By Glikoliza.JPG: SkyMajaderivative work: Michał Sobkowski (This file was derived from: Glikoliza.JPG:) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

2. Reakcja pomostowa – tworzenie acetylo-CoA

Powstałe w wyniku reakcji glikolizy cząsteczki pirogronianu przechodzą do mitochondrium, gdzie ulegają oksydacyjnej dekarboksylacji. Pirogronian utlenia się do grupy acetylowej i ulega dekarboksylacji, tracąc swą grupę karboksylową, która w postaci dwutlenku węgla dyfunduje z komórki. Grupa acetylowa następnie łączy się z koenzymem A (CoA), tworząc acetylo-CoA (acetylo-koenzym A); uwalniany jest dwutlenek węgla i NADH.

2 cz. pirogronianu + 2NAD⁺+ 2CoA   2 acetylo-CoA + 2NADH + 2CO₂

3. Cykl kwasu cytrynowego

Cykl kwasu cytrynowego, zwany także cyklem Krebsa lub cyklem kwasów trikarboksylowych (TCA), przebiega w mitochondriach. Składa się z ośmiu reakcji, z których każda katalizowana jest przez specyficzny enzym.

Grupa acetylowa acetylo-CoA powstałego w reakcji pomostowej łączy się z czterowęglowym szczawiooctanem, w wyniku czego powstaje sześciowęglowy cytrynian. Związek ten i jego pochodne ulegają następnie dwukrotnej dekarboksylacji, czterokrotnej dehydrogenacji i wielu innym reakcjom, jak izomeryzacja, utlenianie i fosforylacja substratowa. Większa część energii powstającej w kolejnych reakcjach utleniania przenoszona jest w postaci elektronów na NAD⁺, wskutek czego powstaje NADH, w jednej reakcji bierze udział inny akceptor elektronów – FAD (dinukleotyd flawinoadeninowy) redukowany do FADH₂.

Reakcja ogólna cyklu kwasu cytrynowego dla jednej reszty acetylowej:

acetylo-CoA + 3NAD⁺ + FAD⁺ + ADP + P   2CO₂ + 3NADH + FADH₂ + ATP + CoA

W czasie jednego obrotu cyklu kwasu cytrynowego powstają dwie cząsteczki dwutlenku węgla, osiem atomu wodoru (pochodzące z cząsteczek wody biorących udział w reakcjach cyklu), 3 cząsteczki NADH i jedna cząsteczka FADH₂. Cykl musi dokonać dwóch obrotów, by utlenić jedną cząsteczkę glukozy, gdyż z każdej z nich powstają dwie cząsteczki acetylo-CoA.
Cykl kwasu cytrynowego. By Narayanese, WikiUserPedia, YassineMrabet, TotoBaggins. Translated by Istilidion. [GFDL or CC BY-SA 4.0 ], via Wikimedia Commons

4. Łańcuch transportu elektronów i chemiosmoza

Atomy wodoru (oraz ich elektrony) uwolnione w poprzednich reakcjach przenoszone są wzdłuż łańcucha akceptorów elektronów, który znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondrium. Cząsteczki akceptora są kolejno utleniane i redukowane, w zależności czy przyjmują czy przekazują atomy wodoru.

Łańcuch transportu elektronów składa się z akceptorów elektronów takich jak FMN (mononukleotyd flawinowy), ubichinon (CoQ) oraz grupy białek, zwanej cytochromami (b, c1, c, a, a3).

Końcowym akceptorem wodoru w transporcie elektronów jest tlen.

Transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna (synteza ATP) są powiązane ze sobą poprzez gradient protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrium. Przepływ elektronów przez łańcuch przenośników powoduje wydzielanie energii, która jest wykorzystywana do przepompowywania protonów wodoru przez wewnętrzną błonę mitochondrium do przestrzeni między błoną wewnętrzną a zewnętrzną. Gradient protonów stanowi źródło energii do syntezy ATP (proces zwany chemiosmozą).

Inne źródła energii

Źródłem energii, oprócz glukozy, mogą być także inne związki, jak aminokwasy i tłuszcze (glicerol, kwasy tłuszczowe).

Metabolizm aminokwasów polega na odłączeniu grupy aminowej (reakcja deaminacji). Powstały w wyniku tej reakcji łańcuch węglowy jest metabolizowany i po odpowiednich przekształceniach jest włączany do cyklu kwasu cytrynowego jako jeden z jego związków.

Glicerol w wyniku reakcji fosforylacji ulega przekształceniu do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (PGAL) lub inny związek, który włączany jest do glikolizy.

Kwasy tłuszczowe podlegają utlenianiu i rozkładzie pod wpływem enzymów do związków dwuwęglowych (grup acetylowych), które następnie łączą się z koenzymem A, tworząc acetylo-CoA, które włączane są do cyklu kwasu cytrynowego. Proces ten, zwany β-oksydacją, zachodzi w matriks mitochondrium.
Łańcuch transportu elektronów i chemiosmoza. By Mitochondrial_electron_transport_chain—Etc4.svg: Fvasconcellos 22:35, 9 September 2007 (UTC)derivative work: Masur (Mitochondrial_electron_transport_chain—Etc4.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Bibliografia

 1. Lubert Stryer, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko; “Biochemia”; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;
 2. Eldra Pearl Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin, Claude A. Villee, ; “Biologia”; Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996;
 3. Grażyna Łabno; “Ekologia. Słownik encyklopedyczny”; Wydawnictwo Europa, Warszawa 2006;
 4. Zdzisława Otałęga (red. nacz.); “Encyklopedia biologiczna T. VII”; Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999;
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź