Recykling w Polsce. Recykling odpadów - rodzaje i przykłady
Ekologia.pl Ochrona środowiska Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby Recykling w Polsce. Recykling odpadów – rodzaje i przykłady

Recykling w Polsce. Recykling odpadów – rodzaje i przykłady

Polska, niestety, znajduje się daleko poza czołówką krajów UE, gdzie recykling przebiega najsprawniej. Mimo wyraźnego postępu, jaki dokonał się w tym zakresie, wciąż mamy się czego uczyć od naszych zachodnich sąsiadów. Szeroka edukacja społeczna jest warunkiem koniecznym efektywniejszego przetwarzania odpadów, które ma decydujący wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Sprawdź, czy wiesz co i jak prawidłowo segregować.

Pojemniki z posegregowanymi odpadami, fot. shutterstock

Pojemniki z posegregowanymi odpadami, fot. shutterstock
Spis treściRecykling to spolszczone angielskie wyrażenie określające proces ponownego wykorzystania odpadów. Mówiąc językiem laickim, próbujemy więc przetwarzać niepotrzebne nam już śmieci na nowe produkty w celu ochrony środowiska. Powinno się to oczywiście odbywać przy jak najmniejszym wydatkowaniu energii.

Po co nam recykling?

Wbrew powszechnemu mniemaniu recykling to nie tylko mniej śmieci na składowiskach. Wśród krótkoterminowych korzyści z segregacji i ponownego wykorzystania odpadów wskazuje się przede wszystkim aktywną redukcję ilości toksycznych substancji przedostających się do środowiska oraz tworzenie nowych, lokalnych miejsc pracy. Co jednak ważniejsze, w długiej perspektywie recykling pomaga:

Prawo regulujące recykling w Polsce

Obowiązujące Polskę prawo Unii Europejskiej opiera się przede wszystkim na Dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów. Wprowadziła ona m.in. zasadę, że truciciel płaci, a producent ponosi rozszerzoną odpowiedzialność za recykling zużytych produktów. Nałożyła też na państwa członkowskie obowiązek opracowania własnych planów strategicznych odnośnie gospodarki odpadami, tak, aby do 2020 r. osiągnięty został minimalny poziom 50% odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. Do 2035 r. założono recykling 65% odpadów komunalnych u UE.

W Polsce kwestie recyklingu regulowane są dwoma aktami prawnymi: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). W pierwszym ze wspomnianych aktów znajdziemy nie tylko podstawowe definicje związane z gospodarką odpadami, ale sposób ich klasyfikacji oraz hierarchię sposobów postępowania. Warto podkreślić, że prawodawca jako priorytet określa zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie ich do ponownego użycia, a dopiero w dalszej kolejności recykling.

Które odpady poddaje się recyklingowi?

Gospodarka odpadami jest procesem bardzo złożonym. W naszym kraju na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu wyróżnia się 20 różnych grup odpadów – zaledwie jedną z nich (10% całkowitej masy) tworzą odpady komunalne. Te ostatnie podlegają współcześnie selektywnej zbiórce, w ramach której segreguje się odpady zielone, biodegradowalne, elektryczne czy surowcowe. To właśnie opakowania surowcowe są najaktywniej odzyskiwane i poddawane recyklingowi. W tym celu w gminach wystawiane są kolorowe kontenery, gdzie mieszkańcy powinni separować poszczególne typu surowców.

Sortownia odpadów. Źródło: Juice Flair/Shutterstock

Podstawowe zasady recyklingu w Polsce

Sposób segregacji odpadów nie jest w naszym kraju w 100% uniwersalny. Gminy mają bowiem możliwość wprowadzania własnych zasad selekcji. Ogólnie do recyklingu odzyskuje się jednak przede wszystkim:


Papier – według komunikatu Lasów Państwowych statystyczny Polak zużywa rocznie aż 143 kg papieru. To znacznie więcej niż średnia światowa 55 kg rocznie na osobę, ale, dla pocieszenia, mniej niż średnia unijna (147 kg). Odzyskiwanie i przetwarzanie papieru ogranicza eksploatację drewna (wycinkę lasów). Szacuje się, że 1 tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew oraz 26 tysięcy litrów wody!

Zbiórka papieru i makulatury prowadzona jest w niebieskich kontenerach. Należy do nich wrzucać w szczególności: gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie. Nie wrzucamy natomiast papierowych opakowań z zawartością, lakierowanego, woskowanego lub foliowanego papieru, tapet, kalek, papieru termicznego, a także zatłuszczonego lub brudnego papieru (np. kartonów po pizzy). W niebieskim pojemniku nie ma też miejsca na opakowania wielomateriałowe (tzw. kartoniki, opakowania tetra pak) oraz artykuły higieniczne, typu pieluchy czy podpaski.

Tworzywa sztuczne – mieszkaniec Unii Europejskiej produkuje rocznie ok. 32 kg plastikowych opakowań. W Polsce zaledwie 23% tworzyw sztucznych jest recyklowanych. Niestety, jak zauważają analitycy, zbyt niskie opłaty producentów opakowań hamują proces wtórnego przetwarzania. Z raportu PlasticsEurope Polska wynika, że poziom składowanych na wysypiskach tworzyw wyniósł w 2018 r. 812 tys. ton w skali roku, zaś recyklowanych jedynie 526 tys. ton.

Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi setki lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Tymczasem opakowania PET można efektywnie przetwarzać na włókna tekstylne, folie, żywicę poliestrową, zabawki czy meble ogrodowe. Z 35 butelek PET można wyprodukować bluzę polarową!

Zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych prowadzi się w żółtych kontenerach, gdzie trafiać powinny: puste butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i środkach czystości (np. typu PET), plastikowe opakowania po żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry. Nie należy natomiast wrzucać do nich opakować po lekach, olejach spożywczych i silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po pestycydach i herbicydach, jak również sprzętu AGD w plastikowej obudowie.

Szkło – jest doskonałym surowcem wtórnym, gdyż może być przetworzone na identyczne opakowanie bez strat materiałowych. Mimo że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą wyraźne korzyści ekologiczne. Wykorzystanie 1 tony stłuczki szklanej pozwala zaoszczędzić 800 kg piasku, 250 kg sody oraz 180 kg mączki wapiennej. Z kolei już jedna przetworzona szklana butelka przekłada się oszczędność energii, która pozwoli 100-watowej żarówce świecić 4 godziny!

Zbiórkę szkła prowadzi się w pojemnikach w kolorze białym dla szkła bezbarwnego lub zielonym dla szkła kolorowego. Wrzucamy do nich szkło opakowaniowe, czyli butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy natomiast szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki, szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Odpady aluminiowe – również nadają się w całości do recyklingu, a proces można przeprowadzać wielokrotnie bez strat jakości materiału. Pozwala to ograniczyć eksploatację nieodnawialnych złóż boksytu. A warto wiedzieć, że produkcja aluminium ze złóż boksytu wiąże się z uciążliwym zanieczyszczeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling można je zredukować nawet o 95-97%. Tymczasem w Polsce rocznie wyrzuca się nawet 400 milionów puszek! Tymczasem wystarczy przetworzyć 6, aby zaoszczędzić litr paliwa!

Opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp), podobnie jak odpady z tworzyw sztucznych, wrzucamy do pojemnika żółtego. Nie należą do nich jednak igły medyczne oraz metalowy sprzęt AGD i elektryczny.

Z danych GUS wynika, że oprócz kontenerów do segregacji w całym kraju w 2021 r. działało także 2279 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Można do nich oddawać odpady, których nie wolno wrzucać do kolorowych pojemników na surowce, np. sprzęt AGD, pozostałości farb i olejów czy opony.

Ekologia.pl poleca
gleba
Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby
Zanieczyszczenie gleb
Elektrownia węglowa Świerże Górne w Polsce. Źródło: CameraCraft/Shutterstock
Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby
Zanieczyszczenie środowiska

Stłuczka szklana w procesie recyklingu. Źródło: Somnuek saelim/Shutterstock

Recykling w Polsce na tle innych krajów europejskich

Według oficjalnych danych instytutu statystycznego Statista liderem w zakresie recyklingu odpadów w Europie są Niemcy. W 2020 r. u naszych zachodnich sąsiadów przetwarzało się aż 65% odpadów komunalnych. Drugie miejsce i imponującą poprawę w przeciągu dekady 2010-2020 odnotowała Słowenia, gdzie wskaźnik ów wzrósł z 22,4% do 59,3%.

W Polsce w 2020 r. przetwarzano zaledwie 38,7% odpadów komunalnych, a więc znacznie mniej niż narzucone przez Unię minimum. Na optymistyczną nutę warto podkreślić jednak, że w 2010 r. recyklingowi poddawaliśmy zaledwie 16,3% „śmieci”, a 2000 r. jedynie 2,1%, więc poprawa jest naprawdę znacząca. Jeszcze większy aplauz należy się jednak rekordzistom w zakresie zwiększenia poziomu recyklingu w latach 2010-2019. Należą do nich Litwa (wzrost o 914%), Chorwacja (wzrost o 655%) oraz Czarnogóra (wzrost o 511%).

Tabela przedstawiająca ranking recyklingu odpadów komunalnych w UE w %; dane za rok 2020, źródło: Statista.com

Co na to Polacy?

Mimo ewidentnych zmian na dobre niepokojący jest stosunek ogromnej liczby Polaków do problematyki recyklingu. Według raportu z badania „Gospodarka odpadami” przeprowadzonego w 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska aż 42% z nas nie podejmuje żadnych działań w celu zmniejszenia generowanych w domu odpadów. Co gorsza, wśród najczęściej wskazywanych przyczyn takiego podejścia znalazło się sformułowanie: „Nie jest to dla mnie ważne”.

Jedynie nieco ponad połowa respondentów podejmuje działania zmniejszające ilość generowanych opakowań plastikowych, przy czym zaledwie 70% z nich dokładnie segreguje śmieci. Na pytanie czy sąsiedzi z bloku prawidłowo dbają o segregację 23% odpowiadających zaznaczyło odpowiedź negatywną. Z danych GUS wynika też, że Polacy wytwarzają coraz więcej odpadów – w 2021 r. było to już 358 kg per capita rocznie (o 16 kg więcej niż w poprzednim roku). W kraju funkcjonuje też nadal ponad 2 tysiące dzikich wysypisk, gdzie trafiają nieposortowane opady, często niebezpieczne.

Dużo jeszcze więc musi się zmienić w naszej mentalności, abyśmy mogli sprostać ekologicznym normom UE, a zarazem sypiać z czystym sumieniem. Zdaniem ekspertów z firmy konsultingowej PwC zmiana musi dokonać się także na poziomie prawnym i instytucjonalnym. Branża recyklingu powinna otrzymać większe wsparcie finansowe, a zarazem powinno się złagodzić obostrzenia nałożone na recyklerów.

Ekologia.pl (Agata Pavlinec)
Bibliografia
  1. “Which European countries recycle the most?” EU Reporter, https://www.eureporter.co/environment/2021/09/01/which-european-countries-recycle-the-most/, 30/08/2022;
  2. “Recycling rate of municipal waste in the European Union (EU-27) in 2010 and 2020, by country” Statista, https://www.statista.com/statistics/1219551/municipal-waste-recycling-eu-by-country/, 30/08/2022;
  3. “Why Recycling Matters: Essential Short Term & Long Term Benefits” Tania Longeau, https://leadersinenergy.org/why-recycling-matters-essential-short-term-long-term-benefits/, 30/08/2022;
  4. “Joint Report on Management of Plastic Waste in Europe”, Supreme Audit Office in Poland, https://www.nik.gov.pl/plik/id,25757,vp,28530.pdf, 30/08/2022;
  5. “Wpływ braku regulacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta na branżę recyklingu tworzyw sztucznych” Raport PwC, 2022;
  6. Raport Fundacji PlasticsEurope Polska 2020/2021;
  7. “Gospodarka odpadami Raport z badania”, Ministerstwo Środowiska, 2019;
4.9/5 - (10 votes)
Subscribe
Powiadom o
37 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Segregacja śmieci nie ma żadnego sensu. Szkoda czasu i pieniędzy.

Polecam zapoznać się z książką Bertolda Kittel „System Jak mafia zarabia na śmieciach”.Otwiera oczy na to co dzieje się w naszym Państwie ze śmieciami, które tak pieczołowicie segregujemy.

Dobrze myślicie ale to nie o ro chodzi

Bardzo dobry i przydatny artykuł :) Ja na razie skupiam się głównie na oddawaniu puszek do puszkomatów CP Recycling, oraz na oddawaniu makulatury czy szkła, ale od czegoś trzeba zacząć i poszerzać wiedzę :)


Niezależne badanie cyklu życia materiałów, z których wykonane są torby na zakupy stwierdza, że tworzywa sztuczne okazują się być materiałem o najniższym całkowitym wpływie na środowisko.

W dniu 14 marca 2018 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Miljøstyrelsen) opublikowała badanie analizujące wpływ cyklu życia na środowisko w produkcji, użyciu i utylizacji toreb na zakupy spożywcze, dostępnych w duńskich supermarketach. Celem badania było zidentyfikowanie toreb o najlepszych parametrach środowiskowych, zalecanej liczbie ponownego użycia i najlepszej opcji utylizacji torby na zakupy.

7 materiałów (LDPE, PP, rPET, poliester, biopolimer, papier, bawełna i kompozyt) i ich warianty analizowano zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14040 i 14044 w zakresie zalecanych oddziaływań na środowisko, biorąc pod uwagę różne opcje zakończenia cyklu życia: spalanie, recykling oraz ponowne użycie jako worka na odpady przed spaleniem. W przypadku wszystkich wariantów w ocenie toreb wzięto pod uwagę wpływ wynikający z produkcji w Europie, transportu do Danii, użytkowania i procesu utylizacji, który mógłby wystąpić w Danii lub w Europie.

Głównym wnioskiem z analizy jest to, że w odniesieniu do produkcji i utylizacji, lekkie torby na zakupy LDPE zapewniają najniższy ogólny wpływ na środowisko dla większości wskaźników środowiskowych, gdy nie bierze się pod uwagę ponownego użycia. W szczególności, pomiędzy rodzajami dostępnych torebek, najbardziej korzystne są torby LDPE ze sztywnym uchwytem. Skutki zaśmiecenia dla tego typu toreb zostały uznane za znikome dla Danii.

Co więcej, inny istotny wniosek dotyczył najlepszej opcji utylizacji, w badaniu stwierdza się, że „ponowne użycie torebki jako worka na odpadki jest lepsze niż zwykłe wyrzucenie jej z odpadami selektywnymi i jest lepsze niż recykling. Recykling może potencjalnie przynieść korzyści w przypadku ciężkich worków plastikowych, takich jak PP, PET i poliester. Ponowne użycie jako worka na odpadki jest najbardziej korzystne dla lekkich toreb na zakupy, takich jak LDPE, papier i biopolimer”.

EuPF (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Folii PE/PP) z zadowoleniem przyjmuje tę analizę, która opiera się również na analizie oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską odnośnie wpływu opcji mających na celu ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych toreb na zakupy z 2011 r., a także wykorzystuje obowiązujące metody stosowane przez europejskie środowisko naukowe badające rzeczywisty wpływ opakowań z tworzywa sztucznego na środowisko.

Studium LCA „Life Cycle Assessment of grocery carrier bags” (ang.)

Źródło: EuPC, PZPTS

https://ekodzioopla.pl/upload/energetyczne_zagospodarowanie_osadow_sciekowych.pdf

firma crazy daisy – przetwaza odziez uzywana i inne materialy z odzysku – produkujac super przyjazne srodowisku oraz dzieciom przytulaki, gry czy maty edukacyjne… polecam zajrzec: https://www.facebook.com/CrazyDaisyUpcycling

https://recyclix.com/?id=48a3f21adcc4d6 Firma zajmująca sie recyklingiem. Polecam

Firma recyklingowa która dzieli się z nami zyskiem, można fajnie dorobić do pensji.
https://recyclix.com/?id=72a316eba7b05e

Cześć Wszystkim. Czy ktoś zna/ma kontakt z firmami, które produkują materiały z butelek Plastikowych? Np. Polar albo filc? Szukam takich firm, bo chciałabym zbierać od nich odpadki do mojej pracy magisterskiej z rzeźby. Wszelkie porady miłe widziane. Dzieki

Ta firma oferuje ciekawe możliwości inwestycji:
https://recyclix.com/?id=f9d961b592b227

Ja od dawna staram się żyć w zgodzie z naturą, recykling uważam za obowiązek. Segreguję śmieci, wszelkie rzeczy, których nie mogę wrzucić do kontenerów pod blokiem utylizuję za sprawą https://www.pgrproeko.pl/ Od dawna działam w ten sposób.

Sifaniya-Ekotehnika oferuje nowoczesny sprzęt do recyklingu własnej produkcji. Nasz sprzęt działa z powodzeniem na Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji, Litwy i Łotwy. Poszukujemy partnerów w Polsce. Nasze kontakty na https://sifania.ru

Zacznij zarabiać na śmieciach dzięki recyklingowi!

https://recyclix.com/?id=45a26e25454cdd

Polecam

Podstawą recyklingu jest nie system zarządzania odpadami, ale nasz umysł – mi wyjście z konsumpcyjnego trybu życia zajęło około 4 lat. Dziś jestem innym człowiekiem – ale czy lepszym? Raczej nie.

Wyjście z człowieczeństwa konsumpcyjnego do eko jest ryzykowne na dużą skalę i niestety, ale jeśli bogaci się rzucą na bycie eko – to zrobią to najprostszym dla nich łańcuchem – wykupią to co dziewicze i to w większości zniszczą. Dlatego propagowanie systemu eko jest też ryzykowne.

Widać z resztą co robią mieszczuchy przeprowadzające się na terytoria czyste i ładne w najbliższym położeniu.. tak godzinę drogi od dużego miasta… Szkoda słów jak dla mnie. Nie dość, że przerabiają historię to jeszcze dekorują na styl chińskozachodni :)) Czy o to chodzi w tym trendzie?

Ekologia tak – ale niestety to powinno postępować w bardzo, ale to bardzo wolnym tempie, bo większość tych bogaczy czy celebrytów i ekosrekologów robi więcej szkody niż pożytku pod pseudonimem bycia czystym….

Zacznij zarabiać na śmieciach dzięki recyklingowi!

https://recyclix.com/?id=45a26e25454cdd

Polecam

A może rozwiązaniem problemu plastiku byłaby rezygnacja z niego? Ani to ładne, ani zdrowe. Ja próbuję od jakiegoś czasu żyć według idei Zero Waste i jestem załamana ilością plastikowych opakowań jakie zalegają na półkach w sklepach… i co z tym potem robić? Jakoś skupów plastiku nie widzę?

hgygg

Bulwersuje mnie od kilku lat, brak logiki w gospodarce butelkami i puszkami po piwie oraz butelkami po wodzie mineralnej tzw. pet. Wzorce są gotowe w Niemczech. Supermarkety sprzedając powyższe płyny z ceną zawartości podają cenę opakowania np. butelki pet obciążone są 0,25 EU za tą butelkę płaci nabywca. Przy wejściu są maszyny skupujące butelki i pety wypłacające kasę lub kwit do kasy który pomniejsza wartość zakupu. Maszyny od petów gniotą lub tną na drobne kawałki, ale to już sprawa techniczna. Dlaczego podobno biedny Polak wyrzuca własne zarobione pieniądze w tzw.śmieci. Przedsiębiorstwa oczyszczające w przypadku butelek pet wożą powietrze zatruwając również środowisko towaru niewiele a kurs zrobiony.
Czasami myślę: że jeżeli nie potrafimy zarządzeniami , ustawami zmienić nasz śmietnik po łąkach, lasach bo się nie opłaci zanieś tam gdzie trzeba, to jak można rządzić dobrze teraz około 37 mil. narodem, mało tego nic już się nie potrafi porządnie decyzjami zrobić.

fcs-24h.pl

bardzo dobrze bo jak nie opamiętamy się to będziemy za kilka lat grillować na wysypiskach śmieci. Ja sama zrobiłam porządek w piwnicy i o dziwo zarobiłam na tym sprzedając „złom” na stronie wiewiórka.pl
oby nasze młodsze pokolenie nauczyło sortowania, segregacji bo ze starszym pokoleniem to już ciężko – choć ja jestem przykładem że możliwe to :)

ja tez popieram takie akcje. moze kiedy wyrzucamy smieci po kątach to nie widzimy tego co to znaczy dla przyrody, ale kiedys nasze wnuki beda cierpiec. Dlatego ja wszystko co mogę oddać do skupu to tam zawożę. Mam firmię i papieru i roznuch innych smieci sie zbiera sporo i tu https://www.pphuorion.pl/skup.php moge zawsze oddac kazda ilosc.

Recykling, ekologia, potrzeby społeczne, zanieczyszczanie środowiska bla bla bla.To o recyklingu i o recyklerach myśli nasze państwo. Od października 2013 próbuje otworzyć zakład recyklingu plastiku. Dzięki kochanej biurokracji w naszym kraju. Gdziekolwiek indziej jak bym chciał otworzyć taki zakład było by o wiele szybciej, już by stał zapewne. Muszę zdobyć pozwolenia różnego typu ale najgorsza jest ochrona środowiska. Przecież mój zakład ma chronić środowisko, mimo to został na mnie nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Który kosztuje sporo i zabiera 6 miesięcy czasu. Dziękuje naszym rządzący obyście w tej foli i butelkach się potopili. Jak takie będzie podejście to niedługo nie będą już powstawać takie zakłady. Zostaną te co są teraz, nie wzrośnie liczba nowych zakładów a nie przetwarzamy nawet 60% tego co Polacy zużyją.

chciałbym zrobić coś takiego u mnie w mieście.jeżeli miałby Pan ochotę podzielić się ze mną doświadczeniami,bardzo proszę o kontakt.pawelset9@wp.pl

Cieszę się, że są ludzie którym zależy. Mi także zależy.

— wszystkie odpady muszą być segregowane , to surowce odwracalne i biologiczne ,organiczne ,do przeróbki i odnowy gleby ,, ze wzgledu ; kończą się zasoby naturalne , innego nie ma wyjscia jak odwracalne — tylko w polsce , zbierano złom , papier inne ,ale jak wszędzie na wysypisko — na świecie ,wrzucano do rzek , oceanow lub wszystko na składowiska i mają po 100 milionow ton śmieci , tak nie może być , postanowila nauka , powietrze ,woda i gleby muszą być czyste i kążdy kraj na świecie musi odbudować ,wg wzorcow polskich leśników min 30% lasów ,,tyma zajmuje się ochrona środowiska ,, — wodę oczyszczają oczyszczalnie ,ale są nieudane mam inne opracowania ,ameryknie pacują nad toaletami bez wody ,, — opracowali plyty ze słomy , jak im podałem ,,, — ekolgią i wszystkim miały się zajmować gminy , nie powiaty , — każdy kraj czeka duży wysiłek i praca na min 100 lat ,,, ropa dała wprawdzie rozwój ale mamy wszystko z ropy i trzeba zastąpić biologią ,,,, ,,to nowa nauka BIOCHEMIA ,,,,,,,

A co z odzyskaniem opakowań po lekach tzn z listków plastiku z aluminium. Jestem na nie bardzo uczulona, gdyż pamiętam szklane papierki i ostatecznie papierowe wąskie pudełeczka. Właśnie otworzyłam opakowanie wit.A+E firmy Synoptis Pharma Sp.z o.o!! 30 kapsułek, a zmieściło by się 3 x tyle. A do tego, każdą kapsułkę ślepy by nie wymacał na plasterku, bo takie przerwy i luz, że aż wiatr hula pomiędzy nimi /przysłowiowy/. Obserwuje ten trend od dawna i tylko mnie to kuje w oczy, gdyż ekologów i unię jakoś nie! Czyli duże pieniążki tu idą na przymknięcie oczu?? Do d… z taką ekologią.
Nawet nie mam ochoty czekać na jakiś odzew na mój głos. Na półkach w aptekach nic i tak się nie zmieni.

Recykling , fajnie . Dlaczego jednak nie podejmowane są inicjatywy wspomagające serwisy naprawcze ? Dotyczy to głównie odzysku (naprawy) uszkodzonych urządzeń , a co za tym idzie , ograniczenie generowania elektroodpadów .

Ponowne wykorzystanie odzieży używanej to ekologia, ale trzeba wiedzieć, do jakich pojemników wkładać odzież i używaną pościel, ręczniki itp. Tylko pojemniki z logo Caritas i małym, czerwonym sercem Fundacji Pomocy Dzieciom Dar gwarantują, że tekstylia będą poddane profesjonalnemu recyklingowi i dodatkowo część ubrań lub pieniędzy trafi do biednych i chorych.

Do recyklingu nadaje się też używana odzież i wszelkie inne tekstylia. Do tego służą pojemniki firm recyklingowych, oznaczone logo Caritas i czerwonym sercem Fundacji Pomocy Dzieciom Dar. Tekstylia z tych pojemników są sortowane, większość idzie do powtórnego przetworzenia na włókna, z których wyrabia się maty pod autostrady czy maty wygłuszające do samochodów. Część jest przerabiana na tzw. czyściwo, reszta jest eksportowana do biednych krajów w Afryce i Azji. Właścicielem pojemników jest recyklingowa firma Tesso, a Caritas i fundacja Dar otrzymują tyle ubrań, ile potrzebują dla biednych, dostają też pieniądze. Pojemniki to ochrona środowiska i pomoc najbiedniejszym, więc zamiast wyrzucać rzeczy na śmietnik, lepiej włożyć je do pojemników.

odpady plastikowe, bardzo nieaktualne informacje,
odpady plastikowe są ostatnio bardziej intratne od złomu, tona posegregowanych butelek pet kosztuje ponad 1500 zł, jest to rynek w którym śmieci są sobie wyrywane przez firmy recyklingowe.
ktoś powiedział jak coś śmierdzi to muszą tam być pieniądze …

Intratne od zlomu? Tona butelek PET 1500 zł. Heh za tonę miedzi można dostać ponad 21 tys zł. Ktoś tu głupoty wypisuje…

NIEPRAWDA

AHOJ
I JA TEZ IMAM STANICA ZA RECYKLIRANJE PET PLASTIKU PAPIRE

Społeczeństwo powinno być informowane, o tym jakie skutki może przynieś brak recyklingu. Ludzie nie wiedzą np, że na całym świecie tylko jedna na pięć butelek plastikowych idzie do ponownego przetworzenia ( można tu zobaczyć https://www.groovygreen.com/groove/?p=4002 ) Pomyślmy jak będzi wyglądał świat za jakieś 50, 100 lat kiedy będą żyły nasze wnuki i prawnuki…. będzie górą śmieci jeśli my teraz nic z tym nie zrobimy.

Ja mam firmę cateringową i nie wyobrażam sobie stosowania sztucznych opakowań – jedzenie wówczas traci estetyke i wartość. Od roku zamawiam różnego rodzaju ekologiczne opakowania od zapakujeco.pl i naprawdę zalecam tę praktykę.

Nasze wnuki i prawnuki mogą nie dożyć tych gór śmieci, jeśli ludzie będą dokonywać „recyclingu” we własnym zakresie.
Od pół roku mieszkam na wsi i jestem przerażona tym, że ludzie palą plastiki we własnych piecach. Wszędzie czuć smród palonego plastiku, w pobliskim małym miasteczku również. Sami siebie trują, a obok przedszkole, szkoła podstawowa. Martwię się o moją trzyletnią wnuczkę. Chciałabym coś z tym zrobić i właśnie szukam inspiracji w internecie. Może macie jakieś pomysły ?