Zmiany klimatyczne - przyczyny i skutki. Zapobieganie zmianom klimatycznym

Zmiany klimatyczne są naturalnym zjawiskiem. Klimat jest kształtowany przez wzajemne oddziaływanie jej powierzchni i atmosfery, które ogrzewane są przez promieniowanie słoneczne o zmiennym natężeniu. Obecnie żyjemy w okresie interglacjalnym (klimat umiarkowany), zwanym holocenem, który trwa już ok. 11,5 tys. lat.Przyczyny zmian klimatycznych nie zostały w pełni wyjaśnione, fot. shutterstockPrzyczyny zmian klimatycznych nie zostały w pełni wyjaśnione, fot. shutterstock
  1. Cykle zmian klimatycznych
  2. Przyczyny zmian klimatycznych
  3. Antropogeniczne zmiany klimatyczne (tj. spowodowane działalnością człowieka)
Wiedzy o klimacie w przeszłości dostarczają paleoklimatologom naturalne archiwa – czasze lodowe  Grenlandii czy Antarktydy.

Cykle zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne zachodzą w nakładających się cyklach. Cykle mają różne długości –
Europa skuta lodem
20 tys. lat temu prawie cała Europa była pokryta lądolodem, którego grubość przekraczała 3 km.
dłuższe są powodowane przez czynniki o astronomicznym charakterze i zmiany  parametrów orbity Ziemi, krótsze zaś przez czynniki regionalne.

Cykliczne zmiany klimatyczne występują okresie 125–130 tysięcy lat. Przejście z klimatu chłodnego do klimatu umiarkowanego następowało szybciej niż proces ochładzania klimatu. Okresy interglacjalne trwające do kilkunastu tysięcy lat charakteryzowały się stabilnym klimatem, okresy chłodne natomiast dużymi wahaniami parametrów klimatycznych.

Przyczyny zmian klimatycznych

Przyczyny zmian klimatycznych nie zostały w pełni wyjaśnione przez naukę.

Na klimat wpływają:

Zmiany klimatyczne mają wymierny wpływ na życie człowieka, przede wszystkim na rolnictwo, szczególnie wrażliwe na warunki pogodowe.
Niektórzy naukowcy przyczyny zmian klimatycznych upatrują w działalności człowieka, fot. shutterstock

Antropogeniczne zmiany klimatyczne (tj. spowodowane działalnością człowieka)

Cześć naukowców upatruje źródeł niedawnych zmian klimatyczne, nie w naturalnych procesach, ale w działalności człowieka. Przemysł i transport emitują gazy cieplarniane, które przyczyniają się do zjawiska globalnego ocieplenia (efekt cieplarniany). Możliwe, że w ciągu najbliższych stu lat wzrost temperatury będzie najwyższy od ostatniej epoki lodowcowej.
Ekologia.pl
Ocena (3.6) Oceń: