Definicja pojęcia:

ochrona środowiska

Ochrona środowiska - to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Podstawą prawną, która wskazuje na to, jakie dokładnie działania uznaje się za ochraniające środowisko, jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W art. 3 czytamy, że celem tych działań jest zachowanie i przywracanie równowagi przyrodniczej, w związku z czym ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

„a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”.
Celem ochrony środowiska jest m. in. przeciwdziałanie zanieczszczeniom. Źródło: Wikipedia
Do ochrony środowiska zobowiązany jest każdy z nas, jak i powołane w tym celu są liczne instytucje oraz organizacje o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce najważniejszych ustaleń dokonuje Ministerstwo Środowiska. Kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska zajmują się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

Ocena stanu środowiska oraz raportowanie wyników z badań kontrolnych leży w granicach działalności między innymi Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje inwestycje, dzięki którym polskie standardy ochrony środowiska mają być dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Państwom członkowskim UE pomaga w polepszaniu stanu środowiska Europejska Agencja Środowiska (EEA). Stan środowiska na całym świecie monitoruje natomiast ONZ, która stworzyła do tego celu Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeszcze inną organizacją, realizującą politykę ochrony środowiska jest Intergovernmental Panel on Climate Change, którego działania skupiają się wokół problemu wpływu człowieka na zmianę klimatu. Niezmiernie ważną rolę na płaszczyźnie ochrony środowiska naturalnego odrywają również liczne niezależne organizacje pozarządowe, takie jak Greenpeace, Fundacja WWF, Liga Ochrony Przyrody, Klub Gaja, Polski Klub Ekologiczny czy Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Stan środowiska na całym świecie monitoruje ONZ. By Yann Forget (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Ochrona środowiska rozumiana jako całokształt działań na rzecz polepszania stanu środowiska naturalnego, obejmuje szereg inicjatyw oraz postaw. Są to działania wielokierunkowe i wieloaspektowe, mające charakter zarówno naukowy, jak i polityczno-społeczny.

W skali ogólnoświatowej zaliczymy do nich, na przykład, prace nad metodami ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz wynajdywanie alternatywnych sposobów pozyskiwania energii (zamiast spalania węglaelektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne). Bardzo istotne jest również przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód, zarówno w wyniku awarii statków i tankowców na morzach, jak i zatruwania rzek ściekami oraz toksynami. Posunięciem na rzecz ochrony środowiska jest tworzenie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, dzięki którym możliwe staje się zachowanie równowagi przyrodniczej i bioróżnorodności. Ochrona środowiska przyrodniczego wiąże się bowiem z próbą ocalenia ekosystemów oraz poszczególnych gatunków zwierząt i roślin. Dokonuje się tego również poprzez walkę z kłusownictwem, przemytem gatunków, wypieraniem gatunków rodzimych przez gatunki nowe czy niszczeniem siedlisk.
W ramach ochrony środowiska prowadzi się działanie na rzeczy ograniczenia emisji CO2 By Alfred Palmer [Public domain], via Wikimedia Commons
Ochrona środowiska polega także na zaniechaniu wielu destrukcyjnych posunięć, na przykład wycinki lasów lub wypalania traw. Jej ważnym aspektem jest ponadto edukowanie społeczeństwa poprzez przedstawianie konsekwencji nadmiernej i destruktywnej eksploatacji zasobów naturalnych.

Celem naukowców, ekologów i przyrodników jest uwrażliwienie jednostki na podejmowanie słusznych wyborów konsumpcyjnych, właściwe gospodarowanie odpadami i dbanie o środowisko przyrodnicze w swoim bezpośrednim otoczeniu. Ochrona środowiska w wymiarze indywidualnym zakłada chociażby prawidłową segregację i utylizację śmieci, wykorzystywanie produktów wielokrotnego użytku, oszczędzanie wody oraz energii elektrycznej, ograniczenie emisji spalin czy dokarmianie ptaków w okresie zimowym.
Wylesianie. By Nandini Velho (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Bibliografia

  1. M. Górski, J. Bucińska, R, Stec, M. Niedziółka, D. Strus; “Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska”; Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011;
  2. Z. Wnuk; “Ochrona przyrody a turystyka”; Turystyka i Rekreacja, tom I 2005;
  3. B. Szulczewska; “Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym”; Wyd. SGGW, Warszawa 2009;
  4. “http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/o_obszarach.php”; data dostępu:
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy